• Version
  • Download 139
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 24 ตุลาคม 2017
  • Last Updated 24 ตุลาคม 2017

ศึกษาสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซากของไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์ ภายใต้สภาพการเลี้ยงของเกษตรกรฟาร์มเครือข่ายในเขตภาคเหนือตอนล่าง(Study on Productive Performance and Carcass Characteristic of Lueng Hangkh.)

ศึกษาสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซากของไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์ ภายใต้สภาพการเลี้ยงของเกษตรกรฟาร์มเครือข่ายในเขตภาคเหนือตอนล่าง(Study on Productive Performance and Carcass Characteristic of Lueng Hangkh.)