• Version
  • Download 27
  • File Size 408.73 KB
  • File Count 1
  • Create Date 30 กันยายน 2019
  • Last Updated 30 กันยายน 2019

การให้ผลผลิตของแม่กระบือและทัศนคติของเกษตรกรต่อพ่อพันธุ์กระบือของกรมปศุสัตว์: กรณีศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(Productivity Performance of Buffalo Dams and Attitude of Farmers by the Improved Swamp Buffalo Bulls of DLD: A Case Study in the Lower North Eastern Provincial.)

การให้ผลผลิตของแม่กระบือและทัศนคติของเกษตรกรต่อพ่อพันธุ์กระบือของกรมปศุสัตว์: กรณีศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(Productivity Performance of Buffalo Dams and Attitude of Farmers by the Improved Swamp Buffalo Bulls of DLD: A Case Study in the Lower North Eastern Provincial.)