ชื่อบทความ(ภาษาไทย): อัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ทางพันธ… Read More


ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ค่าการผสมพันธุ์และดัชนีการคัดเลือก… Read More