ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การประเมินค่าพารามิเตอร์ทาง… Read More


ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและปัจจั… Read More


  ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมข… Read More


ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณ… Read More