ชื่อบทความ(ภาษาไทย): พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับการเจ… Read More


การให้ผลผลิตน้ำนมและความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนมพันธุ์ TMZ … Read More


การศึกษา Gene BoLA-DRB3 ต่อความต้านทานโรคไข้เห็บในโคนมพ… Read More


การตอบสนองการทนร้อนในระดับโมเลกุลของโคนมพันธุ์ซาฮิวาล โ… Read More


ค่าทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตและสหสัมพันธ์กับก… Read More