ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะทางเศร… Read More


ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศ… Read More


ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ค่าทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิ… Read More


ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการและลักษณะซากของสุกรขุน 3 สายพ… Read More


สหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฏและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลัก… Read More


ค่าอัตราพันธุกรรม และคุณค่าการผสมพันธุ์ของลักษณะทางเศรษ… Read More


ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการ และลักษณะซากของสุกรขุนสามสาย… Read More


ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการและลักษณะซากของสุกรขุนสามสายพ… Read More


คุณค่าการผสมพันธุ์ และแนวโน้มทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศ… Read More


ค่าอัตราพันธุกรรม และสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลักษณะทาง… Read More


การเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรขุนที่ใช้พ่อสุดท้… Read More


การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์ การศึกษาความแป… Read More


โครงการพัฒนาพันธุ์สุกรเชิงการค้ากรมปศุสัตว์ ลักษณะทางเศ… Read More


ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการและลักษณะซากของสุกรลูกผสม ลาร… Read More