การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมการให้น้ำนมในแพะลูกผ… Read More


ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อพันธุกรรมสุกรกรมปศุสัตว์ที่พัฒน… Read More


อัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของน้ำหนักและสัด… Read More


ค่าการผสมพันธุ์และแนวโน้มพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโตข… Read More


ค่าการผสมพันธุ์และผลตอบสนองทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริ… Read More


แนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พั… Read More


ค่าอัตราพันธุกรรมและแนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะความสมบูรณ… Read More


สหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฏและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลัก… Read More


ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของขนาดครอกระหว่างครอกแรกกับครอ… Read More


ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ผลตอบแทนจากพันธุกรรมสุกรพันธุ์ดีกร… Read More