ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและปัจจั… Read More


ค่าอัตราพันธุกรรมและแนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะความสมบูรณ… Read More


ค่าอัตราพันธุกรรม และคุณค่าการผสมพันธุ์ของลักษณะทางเศรษ… Read More


ค่าอัตราพันธุกรรม และสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลักษณะทาง… Read More


ปัจจัยที่มีอิทธิพลและค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะจำนวนวัน… Read More