ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากของโคเพศผ… Read More