ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์… Read More


Read More


ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การศึกษาความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือน… Read More


การศึกษาความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือนม ลูกผสม และกระบือปลั… Read More


ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการผลิตกระบือนมพันธุ์เมซาน… Read More


การให้ผลผลิตน้ำนมและความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนมพันธุ์ TMZ … Read More


สมรรถภาพการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์พันธุ์และการให้ผลผลิต… Read More


แนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พั… Read More


ค่าอัตราพันธุกรรมและแนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะความสมบูรณ… Read More