ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การศึกษาความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือน… Read More


การศึกษาความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือนม ลูกผสม และกระบือปลั… Read More


Read More


ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สภาพการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนการเ… Read More


แนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พั… Read More


ค่าอัตราพันธุกรรมและแนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะความสมบูรณ… Read More


อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตและความสม… Read More


คุณค่าความแตกต่างการเจริญเติบโตของลูกที่เกิดจากพ่อพันธุ… Read More


ปัจจัยที่มีอิทธิพลและค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะจำนวนวัน… Read More


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อช่วงห่างการให้ลูก และอัตราการเจริญ… Read More