การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของแกะพันธุ์ดอร์เปอร์และพันธุ์ซานต้า อิเนส เพื่อพัฒนาพันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (Study on Productive Performance and Fertility for Genetic Improvement in Dorper and Santa-Ines Sheep in Lower Southern of Thailand.)

  ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและก… Read More

การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของแกะพันธุ์ดอร์เปอร์และพันธุ์ซานต้า อิเนส เพื่อพัฒนาพันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (Study on Productive Performance and Fertility for Genetic Improvement in Dorper and Santa-Ines Sheep in Lower Southern of Thailand.)

การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของแกะพันธุ์ดอร์เ… Read More

การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากไก่ลูกผสมระหว่างโรดไทย – ตำห่วง(Study on Growth performances and carcass characteristics of crossbred between Thai Rhode and Tumhaung chicken.)

การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากไก่ลูกผสมระหว… Read More

ศึกษาสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซากของไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์ ภายใต้สภาพการเลี้ยงของเกษตรกรฟาร์มเครือข่ายในเขตภาคเหนือตอนล่าง(Study on Productive Performance and Carcass Characteristic of Lueng Hangkhao Kabin Chicken Breed under the conditions of Network Farm in the Lower North .)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ศึกษาสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซากของไ… Read More

ศึกษาสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซากของไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์ ภายใต้สภาพการเลี้ยงของเกษตรกรฟาร์มเครือข่ายในเขตภาคเหนือตอนล่าง(Study on Productive Performance and Carcass Characteristic of Lueng Hangkh.)

ศึกษาสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซากของไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลื… Read More

สมรรถภาพการผลิตไข่ของเป็ดไข่พันธุ์กากีแคมป์เบลล์ที่เลี้ยงบนกรงตับภายใต้สภาพการเลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี (Egg production performance of Khakicampbell ducks raised in individual battery cage at Suratthani Livestock Breeding and Research Center condition.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการผลิตไข่ของเป็ดไข่พันธุ์… Read More

สมรรถภาพการผลิตไข่ของเป็ดไข่พันธุ์กากีแคมป์เบลล์ที่เลี้ยงบนกรงตับภายใต้สภาพการเลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี (Egg production performance of Khakicampbell ducks raised in individual battery cage at Suratthani Livestock Breeding and Research Center condition.)

สมรรถภาพการผลิตไข่ของเป็ดไข่พันธุ์กากีแคมป์เบลล์ที่เลี้… Read More

สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากของโคเพศผู้ ระหว่างโคพันธุ์ตาก กับโคลูกผสมกบินทร์บุรี X ตาก(Production performance, Carcass quality of Male cattle between Tak cattle and Cross-bred (Tak X Kabinburi) cattle.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากของโคเพศผ… Read More

ผลของความถี่ในการรีดเก็บน้ำเชื้อต่อปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อในไก่เบตง และไก่แดง(Effects of semen collection frequency on semen quantity and quality in Betong Chicken and Dang chicken.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ผลของความถี่ในการรีดเก็บน้ำเชื้อต่… Read More

สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของสุกรลูกผสมที่เกิดจากพันธุ์ลาร์จไวท์-แลนด์เรซ ระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และแคนาดา และปากช่อง 1(Reproductive performance of Largewhite-Landrace and Crossbred sows between Irish and Canadian Lines and Pak-chong 1 sows.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของสุกรลูกผสมท… Read More

พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับการเจริญเติบโตและอายุเมื่อคลอดลูกครั้งแรก ของโคนมพันธุ์ทีเอ็มแซด(Genetic Parameter for Growth Performance and Age at First Calvingof Thai Milking Zebu Cattle.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับการเจ… Read More