การศึกษาผลผลิตน้ำนมในกระบือนม ลูกผสมและกระบือปลัก ในฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายของกรมปศุสัตว์(A Study on Milk Production of Murrah, Murrah Crossbred and Swamp Dairy Buffaloes in the Network Farming of Department of Livestock Development.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การศึกษาผลผลิตน้ำนมในกระบือนม ลูกผ… Read More

การศึกษาผลผลิตน้ำนมในกระบือนม ลูกผสมและกระบือปลัก ในฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายของกรมปศุสัตว์(A Study on Milk Production of Murrah, Murrah Crossbred and Swamp Dairy Buffaloes in the Network Farming of Department of Livestock Development.)

การศึกษาผลผลิตน้ำนมในกระบือนม ลูกผสมและกระบือปลัก ในฟาร… Read More

การให้ผลผลิตของโคนมพันธุ์ทีเอ็มแซต ที่เลี้ยงในเขตมรสุมร้อนชื้นของประเทศไทย (Productivity of Thai Milking Zebu (TMZ) Dairy Cows with Raising in Tropical Monsoon Climate of Thailand.)

การให้ผลผลิตของโคนมพันธุ์ทีเอ็มแซต ที่เลี้ยงในเขตมรสุมร… Read More

การศึกษาสภาพการเลี้ยงและความพึงพอใจของเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ (Study on Farming Conditions and Satisfaction in Beef Cattle Network Farm of Beef Cattle Research and Development Center.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การศึกษาสภาพการเลี้ยงและความพึงพอใ… Read More

การศึกษาสภาพการเลี้ยงและความพึงพอใจของเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ (Study on Farming Conditions and Satisfaction in Beef Cattle Network Farm of Beef Cattle Research and Development Center.)

การศึกษาสภาพการเลี้ยงและความพึงพอใจของเกษตรกรเครือข่ายผ… Read More

การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อและความพึงพอใจของเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (Study on Beef Cattle Raising Condition and Satisfaction of Animal Breeding Network Farmers of Department of Livestock Development.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อและควา… Read More

การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อและความพึงพอใจของเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (Study on Beef Cattle Raising Condition and Satisfaction of Animal Breeding Network Farmers of Department of Livestock Development.)

การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อและความพึงพอใจของเกษตรกรเคร… Read More

สมรรถภาพการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์พันธุ์ และการให้ผลผลิตน้ำนมครั้งแรก ของกระบือนมพันธุ์เมซานีที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ (Growth Performance, Fertility and First Lactation Milk Production of Mehsani Riverine at Buriram Livestock Research and Breeding Center.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์… Read More

สมรรถภาพการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์พันธุ์ และการให้ผลผลิตน้ำนมครั้งแรก ของกระบือนมพันธุ์เมซานีที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ (Growth Performance, Fertility and First Lactation Milk Production of Mehsani Riverine at Buriram Livestock Research and Breeding Center.)

Read More

การศึกษาความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือนม ลูกผสม และกระบือปลัก ในฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายกรมปศุสัตว์(A Study on Fertility of Riverine Buffaloes, Crossbred and Swamp Buffaloes in Network Farm of Department of Livestock development.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การศึกษาความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือน… Read More

การศึกษาความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือนม ลูกผสม และกระบือปลัก ในฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายกรมปศุสัตว์(A Study on Fertility of Riverine Buffaloes, Crossbred and Swamp Buffaloes in Network Farm of Department of Livestock development.)

การศึกษาความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือนม ลูกผสม และกระบือปลั… Read More

การเจริญเติบโต และคุณภาพซากบางประการของกระบือนมพันธุ์เมซานาขุนเพศผู้ที่ขุนในระยะสั้น(Growth Performance and Some Carcass Quality of Mehsana Riverine Buffalo Bulls in Short Time Fattening.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การเจริญเติบโต และคุณภาพซากบางประก… Read More

ผลการใช้ใบกระถินร่วมกับอาหารข้นที่มีต่อปริมาณและคุณภาพน้ำนมในกระบือพันธุ์เมซานา(Effects of Leucaena leucocephala Levels with Concentrate on Milk Production and Quality in Mehsana Dairy Buffalo.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ผลการใช้ใบกระถินร่วมกับอาหารข้นที่… Read More