พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับการเจริญเติบโตและอายุเมื่อคลอดลูกครั้งแรก ของโคนมพันธุ์ทีเอ็มแซด(Genetic Parameter for Growth Performance and Age at First Calvingof Thai Milking Zebu Cattle.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับการเจ… Read More

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการผสมติด และอัตราการฟักออกของเป็ดไข่บางปะกง ภายใต้สภาพการเลี้ยงของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์(Factors Affecting Fertility and Hatchability of Bang Pa Kong Laying Duck Raised under Nakornsawan Livestock Research Testing Station.)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการผสมติด และอัตราการฟักออกขอ… Read More

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการผสมติด และอัตราการฟักออกของเป็ดไข่บางปะกง ภายใต้สภาพการเลี้ยงของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์(Factors Affecting Fertility and Hatchability of Bang Pa Kong Laying Duck Raised under Nakornsawan Livestock Research Testing Station.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการผสมติ… Read More

สภาพการผลิต ต้นทุน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรรายย่อย ที่เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ (Productivity, Production Cost, Economic Return and Well-being Happiness of Smallholder Cattle Farmers in Surin and Buriram Provinces, Thailand.)

สภาพการผลิต ต้นทุน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และความอยู่ดีมีส… Read More

สภาพการผลิต ต้นทุน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรรายย่อย ที่เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ (Productivity, Production Cost, Economic Return and Well-being Happiness of Smallholder Cattle Farmers in Surin and Buriram Provinces, Thailand.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สภาพการผลิต ต้นทุน ผลตอบแทนทางเศรษ… Read More

ความสัมพันธ์ระหว่างฮีโมโกลบินฟีโนไทป์กับการให้ผลผลิตและความทนทานต่อความร้อนของโคขาวลำพูน(Relationship between Haemoglobin Phenotypes and Productivity and Heat Tolerance of Khaolamphun Cattle.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ความสัมพันธ์ระหว่างฮีโมโกลบินฟีโนไ… Read More

ความสัมพันธ์ระหว่างฮีโมโกลบินฟีโนไทป์กับการให้ผลผลิตและความทนทานต่อความร้อนของโคขาวลำพูน(Relationship between Haemoglobin Phenotypes and Productivity and Heat Tolerance of Khaolamphun Cattle.)

ความสัมพันธ์ระหว่างฮีโมโกลบินฟีโนไทป์กับการให้ผลผลิตและ… Read More

การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรตามแนวชายแดน ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)(A Study on Beef Cattle Potential Productivity of Farmers in Borderland of Northeast Thailand for Coming to ASEAN Economic Community. (AEC))

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเล… Read More