ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจในสุกรพันธุ์แลนด์เรซ ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่(Genetic parameters for economic traits in purebred Landrace swine of Chiang Mai Livestock Research and Breeding Center.)

  ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมข… Read More

อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะทางเศรษฐกิจสุกรพันธุ์ดูร็อค ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่(Inbreeding Effect on Economic Traits in Duroc Swine from Chiang Mai Livestock Research and Breeding Center.)

  ชื่อบทความ(ภาษาไทย): อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อล… Read More

อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะทางเศรษฐกิจสุกรพันธุ์ดูร็อค ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่(Inbreeding Effect on Economic Traits in Duroc Swine from Chiang Mai Livestock Research and Breeding Center.)

อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะทางเศรษฐกิจสุกรพันธุ์ดู… Read More

สภาพการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนการเลี้ยงกระบือ ภายใต้การจัดการของเกษตรกรเครือข่าย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ (Productivity, Production Cost and Economic Return from Buffaloes Production in Network Farmers under Surin Livestock Research and Breeding Center Promotion.)

Read More

สภาพการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนการเลี้ยงกระบือ ภายใต้การจัดการของเกษตรกรเครือข่าย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ (Productivity, Production Cost and Economic Return from Buffaloes Production in Network Farmers under Surin Livestock Research and Breeding Center Promotion.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สภาพการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนการเ… Read More

สมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์ในสภาพฟาร์มรัฐบาลและเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดฉะเซิงเทรา(Productive Performance of Thai Indigenous Chicken (Leung Hang Kao Kabin) Raising in Government Farm and Local Farms at Chachoengsao Province)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองไทย … Read More

สมรรถภาพการผลิต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และคุณภาพซากของเป็ดเทศพื้นเมือง และเป็ดเทศลูกผสมกบินทร์บุรี-พื้นเมือง(Productive Performance, Economic Return and Carcass Quality of Native and Kabinburi-Native Crossbred Muscovy.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการผลิต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ… Read More

ผลของระบบการเลี้ยงไก่งวงพันธุ์เบลท์สวิลล์สมอลไวท์ต่อสมรรถนะการสืบพันธุ์ ในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย (Effect of Rearing Systems on Reproductive Performance of Beltsville Small White Turkey at Loei Livestock Research and Breeding Center.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ผลของระบบการเลี้ยงไก่งวงพันธุ์เบลท… Read More

การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของแกะพันธุ์ดอร์เปอร์และพันธุ์ซานต้า อิเนส เพื่อพัฒนาพันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (Study on Productive Performance and Fertility for Genetic Improvement in Dorper and Santa-Ines Sheep in Lower Southern of Thailand.)

  ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและก… Read More

การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของแกะพันธุ์ดอร์เปอร์และพันธุ์ซานต้า อิเนส เพื่อพัฒนาพันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (Study on Productive Performance and Fertility for Genetic Improvement in Dorper and Santa-Ines Sheep in Lower Southern of Thailand.)

การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของแกะพันธุ์ดอร์เ… Read More