ค่าอัตราพันธุกรรม และสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจของแพะพื้นเมืองภาคใต้ Heritability and genetic correlations of Some Economic traits of Southern Thai Indigenous Goats

ค่าอัตราพันธุกรรม และสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลักษณะทาง… Read More

การเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรขุนที่ใช้พ่อสุดท้ายเป็นพันธุ์ดูร็อค และปากช่อง 2 Comparison of fattening pigs from terminal Duroc and Pak-chong-2 boars

การเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรขุนที่ใช้พ่อสุดท้… Read More

การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์ปากช่อง 1 ในรุ่นที่ 4 และในรุ่นที่ 5 Study on variation of Economic traits of the 4th and 5th generation of Pak-Chong 1 Landrace.

การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์ การศึกษาความแป… Read More

ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการและลักษณะซากของสุกรขุน 3 สายพันธุ์ ที่เกิดจากพ่อสุกรพันธุ์ดูร็อคสายพันธุ์อเมริกากับแม่ลูกผสม แลนด์เรซ -ลาร์จไวท์ สายพันธุ์นอร์เวย์และอเมริกา Some Economic trait and Carcass Characteristics of Three-breed Cross of Amarica Boar Crossed with Norwegian and American Landrace -Largewhite Sows

โครงการพัฒนาพันธุ์สุกรเชิงการค้ากรมปศุสัตว์ ลักษณะทางเศ… Read More

ค่าทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตและสหสัมพันธ์กับการให้ผลผลิตน้ำนมในโคนมไทยฟรีเชี่ยน (Genetic Parameters of Body Weight Traits and Their Association with Milk Yield in TF dairy cattle.)

ค่าทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตและสหสัมพันธ์กับก… Read More

ปัจจัยที่มีอิทธิพลและค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะจำนวนวันก่อนคลอดลูกในแม่กระบือปลัก (Factors Affecting Days to Calving and Heritability of Days to Calving of Swamp Buffalo.)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลและค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะจำนวนวัน… Read More

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อช่วงห่างการให้ลูก และอัตราการเจริญเติบโตก่อนหย่านมของลูกกระบือ (Factors Affecting on Calving Interval of Buffalo Dams and Average Daily Gain of Calves.)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อช่วงห่างการให้ลูก และอัตราการเจริญ… Read More

การศึกษาและเปรียบเทียบคุณค่าการผสมพันธุ์การเจริญเติบโตของพ่อพันธุ์บราห์มันในหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ (A Study and Comparison on Estimated Breeding Value for Growth Traits in Brahman Bulls of Department of Livestock Development (DLD).)

การศึกษาและเปรียบเทียบคุณค่าการผสมพันธุ์การเจริญเติบโตข… Read More

อัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของน้ำหนักตัวกับสัดส่วนร่างกายไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ (Formation of Foundation Stock of Thai Indigenous Chicken (Pradu hangdum) Heritability and Genetic Correlation between body weight and body conformation of Pradu Hangdum.)

การสร้างฝูงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ อัตราพันธุกรรม… Read More

ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการและลักษณะซากของสุกรลูกผสม ลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ เพศผู้ตอนระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และแคนาดา (Some Economic and Carcass Traits of Castrated Male Large White and Landrace Crossbred between Irish and Canadian Lines.)

ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการและลักษณะซากของสุกรลูกผสม ลาร… Read More

ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการของสุกรลูกผสมลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ เพศเมียระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และแคนาดา (Some Economic Traits of Female Landrace and Large White Crossbreds between Irish and Canadian Lines.)

ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการของสุกรลูกผสมลาร์จไวท์ และแลน… Read More