ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการและลักษณะซากของสุกรขุนสามสายพันธุ์ ที่เกิดจากพ่อพันธุ์สุกรดูร็อคระหว่างสายพันธุ์อเมริกาและแคนาดากับแม่ลูกผสมพันธุ์ลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ สายพันธุ์อเมริกาและแคนาดา (Some Economic Traits and Carcass Characteristics of Three Crossbred American and Canadian Duroc Boar with American and Canadian Large white and Landrace Sows.)

ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการและลักษณะซากของสุกรขุนสามสายพ… Read More

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแกะพันธุ์ดอร์เปอร์ และลูกผสมดอร์เปอร์ x คาทาดินที่ระดับสายเลือดต่างๆ (Factors Affect on Growth Performance of Dorper and Dorper x Katahdin Crossbred Sheep.)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแกะพันธุ์… Read More

การประเมินคุณค่าการผสมพันธุ์ของสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในสุกรพันธุ์แท้ลาร์จไวท์และแลนด์เรซ (Estimated Breeding Value of Reproductive Performance of Large whiteand Landrace Purebred Swine.)

การประเมินคุณค่าการผสมพันธุ์ของสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในสุ… Read More

คุณค่าความแตกต่างการเจริญเติบโตของลูกที่เกิดจากพ่อพันธุ์กระบือภายในและภายนอกฝูงกรมปศุสัตว์1 (Expected Progeny Difference for Growth Traits between DLD and Other Swamp Buffaro Sire1.)

คุณค่าความแตกต่างการเจริญเติบโตของลูกที่เกิดจากพ่อพันธุ… Read More

อายุ น้ำหนักไข่ฟองแรกและผลผลิตไข่ของไก่ลูกผสมเซี้ยงไฮ้ – บาร์พลีมัธร็อค – โร้ดไอแลนด์เรด (Age, Weight at First Egg and Egg Production of Shainghai –Barred Plymouth Rock – Rhode Island Red Crossbred Chicken.)

อายุ น้ำหนักไข่ฟองแรกและผลผลิตไข่ของไก่ลูกผสมเซี้ยงไฮ้ … Read More

คุณค่าการผสมพันธุ์ และแนวโน้มทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจแพะพื้นเมืองภาคใต้ (Breedind Value and Genetic trend on Economic traits in Southern Thai Indigenous Goats.)

คุณค่าการผสมพันธุ์ และแนวโน้มทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศ… Read More

การให้ผลผลิตของแม่โคไทยบรามันห์ที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น (Productivity of Thai Brahman Cows from the Imported Parents Stock Production under Tropical Conditions.)

การให้ผลผลิตของแม่โคไทยบรามันห์ที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์ที… Read More

อิทธิพลของระดับโปรตีนในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการขุนโคลูกผสมซิมเมนทอล – บราห์มันแดง (Influences of Crude Protein Levels on Growth Performances, Carcass Qualities, and Economic Returns of Fattening Simmental-Red Brahman Crossbred Cattle.)

อิทธิพลของระดับโปรตีนในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ค… Read More

ค่าอัตราพันธุกรรม และสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจของแพะพื้นเมืองภาคใต้ Heritability and genetic correlations of Some Economic traits of Southern Thai Indigenous Goats

ค่าอัตราพันธุกรรม และสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลักษณะทาง… Read More