สมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์ในสภาพฟาร์มรัฐบาลและเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดฉะเซิงเทรา(Productive Performance of Thai Indigenous Chicken (Leung Hang Kao Kabin) Raising in Government Farm and Local Farms at Chachoengsao Province)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองไทย … Read More

สมรรถภาพการผลิต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และคุณภาพซากของเป็ดเทศพื้นเมือง และเป็ดเทศลูกผสมกบินทร์บุรี-พื้นเมือง(Productive Performance, Economic Return and Carcass Quality of Native and Kabinburi-Native Crossbred Muscovy.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการผลิต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ… Read More

ผลของระบบการเลี้ยงไก่งวงพันธุ์เบลท์สวิลล์สมอลไวท์ต่อสมรรถนะการสืบพันธุ์ ในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย (Effect of Rearing Systems on Reproductive Performance of Beltsville Small White Turkey at Loei Livestock Research and Breeding Center.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ผลของระบบการเลี้ยงไก่งวงพันธุ์เบลท… Read More

การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของแกะพันธุ์ดอร์เปอร์และพันธุ์ซานต้า อิเนส เพื่อพัฒนาพันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (Study on Productive Performance and Fertility for Genetic Improvement in Dorper and Santa-Ines Sheep in Lower Southern of Thailand.)

  ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและก… Read More

การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของแกะพันธุ์ดอร์เปอร์และพันธุ์ซานต้า อิเนส เพื่อพัฒนาพันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (Study on Productive Performance and Fertility for Genetic Improvement in Dorper and Santa-Ines Sheep in Lower Southern of Thailand.)

การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของแกะพันธุ์ดอร์เ… Read More

การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากไก่ลูกผสมระหว่างโรดไทย – ตำห่วง(Study on Growth performances and carcass characteristics of crossbred between Thai Rhode and Tumhaung chicken.)

การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากไก่ลูกผสมระหว… Read More

ศึกษาสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซากของไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์ ภายใต้สภาพการเลี้ยงของเกษตรกรฟาร์มเครือข่ายในเขตภาคเหนือตอนล่าง(Study on Productive Performance and Carcass Characteristic of Lueng Hangkhao Kabin Chicken Breed under the conditions of Network Farm in the Lower North .)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ศึกษาสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซากของไ… Read More

ศึกษาสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซากของไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์ ภายใต้สภาพการเลี้ยงของเกษตรกรฟาร์มเครือข่ายในเขตภาคเหนือตอนล่าง(Study on Productive Performance and Carcass Characteristic of Lueng Hangkh.)

ศึกษาสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซากของไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลื… Read More

สมรรถภาพการผลิตไข่ของเป็ดไข่พันธุ์กากีแคมป์เบลล์ที่เลี้ยงบนกรงตับภายใต้สภาพการเลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี (Egg production performance of Khakicampbell ducks raised in individual battery cage at Suratthani Livestock Breeding and Research Center condition.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการผลิตไข่ของเป็ดไข่พันธุ์… Read More

สมรรถภาพการผลิตไข่ของเป็ดไข่พันธุ์กากีแคมป์เบลล์ที่เลี้ยงบนกรงตับภายใต้สภาพการเลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี (Egg production performance of Khakicampbell ducks raised in individual battery cage at Suratthani Livestock Breeding and Research Center condition.)

สมรรถภาพการผลิตไข่ของเป็ดไข่พันธุ์กากีแคมป์เบลล์ที่เลี้… Read More

สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากของโคเพศผู้ ระหว่างโคพันธุ์ตาก กับโคลูกผสมกบินทร์บุรี X ตาก(Production performance, Carcass quality of Male cattle between Tak cattle and Cross-bred (Tak X Kabinburi) cattle.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากของโคเพศผ… Read More