การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อและความพึงพอใจของเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (Study on Beef Cattle Raising Condition and Satisfaction of Animal Breeding Network Farmers of Department of Livestock Development.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อและควา… Read More

การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อและความพึงพอใจของเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (Study on Beef Cattle Raising Condition and Satisfaction of Animal Breeding Network Farmers of Department of Livestock Development.)

การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อและความพึงพอใจของเกษตรกรเคร… Read More

สมรรถภาพการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์พันธุ์ และการให้ผลผลิตน้ำนมครั้งแรก ของกระบือนมพันธุ์เมซานีที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ (Growth Performance, Fertility and First Lactation Milk Production of Mehsani Riverine at Buriram Livestock Research and Breeding Center.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์… Read More

สมรรถภาพการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์พันธุ์ และการให้ผลผลิตน้ำนมครั้งแรก ของกระบือนมพันธุ์เมซานีที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ (Growth Performance, Fertility and First Lactation Milk Production of Mehsani Riverine at Buriram Livestock Research and Breeding Center.)

Read More

การศึกษาความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือนม ลูกผสม และกระบือปลัก ในฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายกรมปศุสัตว์(A Study on Fertility of Riverine Buffaloes, Crossbred and Swamp Buffaloes in Network Farm of Department of Livestock development.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การศึกษาความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือน… Read More

การศึกษาความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือนม ลูกผสม และกระบือปลัก ในฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายกรมปศุสัตว์(A Study on Fertility of Riverine Buffaloes, Crossbred and Swamp Buffaloes in Network Farm of Department of Livestock development.)

การศึกษาความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือนม ลูกผสม และกระบือปลั… Read More

การเจริญเติบโต และคุณภาพซากบางประการของกระบือนมพันธุ์เมซานาขุนเพศผู้ที่ขุนในระยะสั้น(Growth Performance and Some Carcass Quality of Mehsana Riverine Buffalo Bulls in Short Time Fattening.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การเจริญเติบโต และคุณภาพซากบางประก… Read More

ผลการใช้ใบกระถินร่วมกับอาหารข้นที่มีต่อปริมาณและคุณภาพน้ำนมในกระบือพันธุ์เมซานา(Effects of Leucaena leucocephala Levels with Concentrate on Milk Production and Quality in Mehsana Dairy Buffalo.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ผลการใช้ใบกระถินร่วมกับอาหารข้นที่… Read More

ผลของการใช้ข้าวโพดหมักและหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ต่อปริมาณและคุณภาพน้ำนม ในกระบือนมพันธุ์เมซานา(Effects of Corn Silage and Pakchong-1 Napier Grass as Roughage on Milk Production and Quality in Mehsana Dairy Buffaloes.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ผลของการใช้ข้าวโพดหมักและหญ้าเนเปี… Read More

โครงการผลิตสุกรสายพันธุ์กรมปศุสัตว์ในสภาพฟาร์มเกษตรกร 1. ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์ในสภาพฟาร์มเกษตรกร 1.4 ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์ไอร์แลนด์ของ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานีในสภาพฟาร์มเกษตรกร (The Establishment of DLD Swine Strains under Private Farm Condition 1. Productive Performance of DLD Landrace Sows Under Contacted Farm Condition 1.4 Productive Performance of Norwegian Landrace Sows of Suratthani Livestock Breeding and Research Center Under Contacted Farm Condition.)

Read More

โครงการผลิตสุกรสายพันธุ์กรมปศุสัตว์ในสภาพฟาร์มเกษตรกร 2. ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ของกรมปศุสัตว์ ในสภาพฟาร์มเกษตรกร 2.4 ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสาย พันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธ์แคนาดา และพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์ไอร์แลนด์ ของศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตวสุราษฎร์ธานีใน สภาพฟาร์มเกษตรกร(DLD Swine Breeding Program for Commercial Production 2. Productive Performance of DLD Large white x Landrace crossbred under Contacted Farm Condition 2.3 Productive Performance of Large white – Landrace Crossbred Sows of Canada and Ireland Lines of Suratthani Livestock Research and Breeding Center under Private Farm Condition.)

Read More

การประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม และสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมแพะพื้นเมืองภาคใต้ ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง(Estimation of Genetic Parameters and Genetic Correlations of Southern Indigenous Thai Goat in Trang Livestock Research and Breeding Center.)

  ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การประเมินค่าพารามิเตอร์ทาง… Read More

ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคงทนของการให้น้ำนมในโคนมไทยฟรีเชี่ยน(Factors Influencing lactation persistency of Thai Friesian Dairy Cattle.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและปัจจั… Read More