การศึกษาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อและการรับรู้ของเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อการแข่งขันด้านปศุสัตว์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (A Study on Beef Cattle Productivity and Acknowledged for Competition in ASEAN Economic Community (AEC) of Farmers in Srisaket Province, Thailand)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การศึกษาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อและ… Read More

อัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของน้ำหนักและสัดส่วนร่างกายในโคพันธุ์ตาก (Heritability and Genotypic Correlation of Body Weight and Body Conformation Trait of Tak Beef Cattle)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): อัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ทางพันธ… Read More

ความก้าวหน้าทางพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโต และความสมบูรณ์พันธุ์ของแพะพื้นเมืองภาคใต้ (Genetic Progress of Growth Performance and Fertility of Southern Thai indigenous Goat)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย):   ความก้าวหน้าทางพันธุกรรมลักษณะกา… Read More

การเจริญเติบโตและลักษณะซากโคพันธุ์กบินทร์บุรีตอนที่มีน้ำหนักสิ้นสุดการขุนที่ 450 และ 600 กิโลกรัม (Growth Performance and Carcass Characteristics of Castrated Kabinburi Cattle Slaughter at 450 and 600 kilograms of body weight)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การเจริญเติบโตและลักษณะซากโคพันธุ์… Read More

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำนมในฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออก (Environmental Improvement for High Milk Production for Small Scale Farmers in eastern Thailand.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มผล… Read More

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำนมในฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออก (Environmental Improvement for High Milk Production for Small Scale Farmers in eastern Thailand.)

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำนมในฟาร์มของเก… Read More

ผลการใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์กับใบมันสำปะหลังหมักต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากในไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวกบินทร์บุรี (Effect of Cassava yeast and Cassava leaves fermented on Productive performance and Carcass quality of Lueng Hang Kao Kabinburi chicken.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ผลการใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์กับ… Read More

ผลการใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์กับใบมันสำปะหลังหมักต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากในไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวกบินทร์บุรี (Effect of Cassava yeast and Cassava leaves fermented on Productive performance and Carcass quality of Lueng Hang Kao Kabinburi chicken.)

ผลการใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์กับใบมันสำปะหลังหมักต่อส… Read More

การศึกษาการใช้กากเหง้าสับปะรดทดแทนแหล่งพลังงานในอาหาร ต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากของไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี (The Study of Pineapple Stem Pulp Replace Energy Source in Diet on Production Performance and Carcass Quality of Lueng Hang Kao Kabinburi Chicken.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การศึกษาการใช้กากเหง้าสับปะรดทดแทน… Read More

การศึกษาการใช้กากเหง้าสับปะรดทดแทนแหล่งพลังงานในอาหาร ต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากของไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี (The Study of Pineapple Stem Pulp Replace Energy Source in Diet on Production Performance and Carcass Quality of Lueng Hang Kao Kabinburi Chicken.)

การศึกษาการใช้กากเหง้าสับปะรดทดแทนแหล่งพลังงานในอาหาร ต… Read More

การให้ผลผลิตของแม่กระบือและทัศนคติของเกษตรกรต่อพ่อพันธุ์กระบือของกรมปศุสัตว์: กรณีศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(Productivity Performance of Buffalo Dams and Attitude of Farmers by the Improved Swamp Buffalo Bulls of DLD: A Case Study in the Lower North Eastern Provincial.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การให้ผลผลิตของแม่กระบือและทัศนคติ… Read More