ระดับสารเคมีพิษตกค้างในเลือดโคและกระบือของเกษตรกรจากการใช้ฟางข้าวเลี้ยงเสริมในฤดูแล้ง: กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (Pesticide Residues Levels in Blood of Cattles and Buffaloes of Small Farmers from Rice Straw Supplement in Dry Season: A Case Study in the Parting Low of Northeastern Region of Thailand.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ระดับสารเคมีพิษตกค้างในเลือดโคและก… Read More

ระดับสารเคมีพิษตกค้างในเลือดโคและกระบือของเกษตรกรจากการใช้ฟางข้าวเลี้ยงเสริมในฤดูแล้ง: กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (Pesticide Residues Levels in Blood of Cattles and Buffaloes of Small Farmers from Rice Straw Supplement in Dry Season: A Case Study in the Parting Low of Northeastern Region of Thailand.)

Read More

การส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์ยักษ์ในเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือของกรมปศุสัตว์และเกษตรกรรายย่อยเพื่อเลี้ยงกระบือตลอดทั้งปี (Extension on King Napier Production in the Network Farmers of Department of Livestock Development (DLD) and Local Farm Scales for Raising Swamp Buffaloes in All Year.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์ยักษ… Read More

การส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์ยักษ์ในเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือของกรมปศุสัตว์และเกษตรกรรายย่อยเพื่อเลี้ยงกระบือตลอดทั้งปี (Extension on King Napier Production in the Network Farmers of Department of Livestock Development (DLD) and Local Farm Scales for Raising Swamp Buffaloes in All Year.)

Read More

การเปรียบเทียบลักษณะฮีโมโกลบินฟีโนไทป์กับการให้ผลผลิต ค่าทางชีวเคมีของเลือดและค่าสรีรวิทยาระหว่างกระบือปลักไทยกับกระบือนมพันธุ์เมซานี ภายใต้การเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมอากาศร้อนชื้น (Comparison on Haemoglobin Phenotypes and Productivity, Blood Biochemical Profiles and Physiology between Thai Swamp Buffaloes and Mehsanee River Buffaloes under Tropical Conditions.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การเปรียบเทียบลักษณะฮีโมโกลบินฟีโน… Read More

การเปรียบเทียบลักษณะฮีโมโกลบินฟีโนไทป์กับการให้ผลผลิต ค่าทางชีวเคมีของเลือดและค่าสรีรวิทยาระหว่างกระบือปลักไทยกับกระบือนมพันธุ์เมซานี ภายใต้การเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมอากาศร้อนชื้น (Comparison on Haemoglobin Phenotypes and Productivity, Blood Biochemical Profiles and Physiology between Thai Swamp Buffaloes and Mehsanee River Buffaloes under Tropical Conditions.)

Read More

สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สายพันธุ์ไข่ดกเมื่อปรับปรุงพันธุ์ถึงชั่วอายุที่ 2 (Growth performance of high egg strain of Pradu – Hangdum Chiangmai chickens for 2 generation of selections.)

  ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก… Read More

อิทธิพลของขมิ้นขาว (Curcuma mangga var Zijp.) ต่อประสิทธิภาพการผลิตน้ำนม และการลดภาวะเต้านมอักเสบในโครีดนม (Effect of Curcuma mangga rhizomes (Curcuma mangga var Zijp.) supplementation on milk production and mastitis reduction)

  ชื่อบทความ(ภาษาไทย): อิทธิพลของขมิ้นขาว (Curcuma… Read More

ผลของการใช้กากมะเขือเทศหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อลูกผสมทาจิมะพื้นเมือง (Effect of Replacement of Fermented Tomato Pomace on Growth Performance of Tajima Crossbred with Thai Native Cattle)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ผลของการใช้กากมะเขือเทศหมักในอาหาร… Read More

ผลผลิตและรูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวกบินทร์บุรีของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ (Productive performance and farm Management model for Thai indigenous chicken (Luang Hang Khaw Krabinburi) raising by farmers in Pitsanulok and Uttaradit Provinces.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ผลผลิตและรูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมื… Read More