การเจริญเติบโต และคุณภาพซากบางประการของกระบือนมพันธุ์เมซานาขุนเพศผู้ที่ขุนในระยะสั้น(Growth Performance and Some Carcass Quality of Mehsana Riverine Buffalo Bulls in Short Time Fattening.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การเจริญเติบโต และคุณภาพซากบางประก… Read More

ผลการใช้ใบกระถินร่วมกับอาหารข้นที่มีต่อปริมาณและคุณภาพน้ำนมในกระบือพันธุ์เมซานา(Effects of Leucaena leucocephala Levels with Concentrate on Milk Production and Quality in Mehsana Dairy Buffalo.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ผลการใช้ใบกระถินร่วมกับอาหารข้นที่… Read More

ผลของการใช้ข้าวโพดหมักและหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ต่อปริมาณและคุณภาพน้ำนม ในกระบือนมพันธุ์เมซานา(Effects of Corn Silage and Pakchong-1 Napier Grass as Roughage on Milk Production and Quality in Mehsana Dairy Buffaloes.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ผลของการใช้ข้าวโพดหมักและหญ้าเนเปี… Read More

โครงการผลิตสุกรสายพันธุ์กรมปศุสัตว์ในสภาพฟาร์มเกษตรกร 1. ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์ในสภาพฟาร์มเกษตรกร 1.4 ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์ไอร์แลนด์ของ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานีในสภาพฟาร์มเกษตรกร (The Establishment of DLD Swine Strains under Private Farm Condition 1. Productive Performance of DLD Landrace Sows Under Contacted Farm Condition 1.4 Productive Performance of Norwegian Landrace Sows of Suratthani Livestock Breeding and Research Center Under Contacted Farm Condition.)

Read More

โครงการผลิตสุกรสายพันธุ์กรมปศุสัตว์ในสภาพฟาร์มเกษตรกร 2. ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ของกรมปศุสัตว์ ในสภาพฟาร์มเกษตรกร 2.4 ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสาย พันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธ์แคนาดา และพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์ไอร์แลนด์ ของศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตวสุราษฎร์ธานีใน สภาพฟาร์มเกษตรกร(DLD Swine Breeding Program for Commercial Production 2. Productive Performance of DLD Large white x Landrace crossbred under Contacted Farm Condition 2.3 Productive Performance of Large white – Landrace Crossbred Sows of Canada and Ireland Lines of Suratthani Livestock Research and Breeding Center under Private Farm Condition.)

Read More

การประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม และสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมแพะพื้นเมืองภาคใต้ ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง(Estimation of Genetic Parameters and Genetic Correlations of Southern Indigenous Thai Goat in Trang Livestock Research and Breeding Center.)

  ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การประเมินค่าพารามิเตอร์ทาง… Read More

ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจในสุกรพันธุ์แลนด์เรซ ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่(Genetic parameters for economic traits in purebred Landrace swine of Chiang Mai Livestock Research and Breeding Center.)

  ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมข… Read More

อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะทางเศรษฐกิจสุกรพันธุ์ดูร็อค ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่(Inbreeding Effect on Economic Traits in Duroc Swine from Chiang Mai Livestock Research and Breeding Center.)

  ชื่อบทความ(ภาษาไทย): อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อล… Read More

อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะทางเศรษฐกิจสุกรพันธุ์ดูร็อค ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่(Inbreeding Effect on Economic Traits in Duroc Swine from Chiang Mai Livestock Research and Breeding Center.)

อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะทางเศรษฐกิจสุกรพันธุ์ดู… Read More

สภาพการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนการเลี้ยงกระบือ ภายใต้การจัดการของเกษตรกรเครือข่าย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ (Productivity, Production Cost and Economic Return from Buffaloes Production in Network Farmers under Surin Livestock Research and Breeding Center Promotion.)

Read More

สภาพการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนการเลี้ยงกระบือ ภายใต้การจัดการของเกษตรกรเครือข่าย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ (Productivity, Production Cost and Economic Return from Buffaloes Production in Network Farmers under Surin Livestock Research and Breeding Center Promotion.)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สภาพการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนการเ… Read More

สมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์ในสภาพฟาร์มรัฐบาลและเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดฉะเซิงเทรา(Productive Performance of Thai Indigenous Chicken (Leung Hang Kao Kabin) Raising in Government Farm and Local Farms at Chachoengsao Province)

ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองไทย … Read More