1. อิทธิพลของระดับโปรตีนในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการขุนโคลูกผสมซิมเมนทอล – บราห์มันแดง (Influences of Crude Protein Levels on Growth Performances, Carcass Qualities, and Economic Returns of Fattening Simmental-Red Brahman Crossbred Cattle.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 513 ครั้ง
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อสมรรถภาพการจริญเติบโตของโคพื้นเมืองใต้ (Factors Affect Growth Performance Of Southern Thai Indigenous Cattle.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 417 ครั้ง
 3. การให้ผลผลิตของแม่โคไทยบรามันห์ที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น (Productivity of Thai Brahman Cows from the Imported Parents Stock Production under Tropical Conditions.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 400 ครั้ง
 4. คุณค่าการผสมพันธุ์ และแนวโน้มทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจแพะพื้นเมืองภาคใต้ (Breedind Value and Genetic trend on Economic traits in Southern Thai Indigenous Goats.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 462 ครั้ง
 5. อายุ น้ำหนักไข่ฟองแรกและผลผลิตไข่ของไก่ลูกผสมเซี้ยงไฮ้ – บาร์พลีมัธร็อค – โร้ดไอแลนด์เรด (Age, Weight at First Egg and Egg Production of Shainghai –Barred Plymouth Rock – Rhode Island Red Crossbred Chicken.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 365 ครั้ง
 6. การประเมินคุณค่าการผสมพันธุ์ของสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในสุกรพันธุ์แท้ลาร์จไวท์และแลนด์เรซ (Estimated Breeding Value of Reproductive Performance of Large whiteand Landrace Purebred Swine.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 536 ครั้ง
 7. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแกะพันธุ์ดอร์เปอร์ และลูกผสมดอร์เปอร์ x คาทาดินที่ระดับสายเลือดต่างๆ (Factors Affect on Growth Performance of Dorper and Dorper x Katahdin Crossbred Sheep.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 565 ครั้ง
 8. ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการและลักษณะซากของสุกรขุนสามสายพันธุ์ ที่เกิดจากพ่อพันธุ์สุกรดูร็อคระหว่างสายพันธุ์อเมริกาและแคนาดากับแม่ลูกผสมพันธุ์ลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ สายพันธุ์อเมริกาและแคนาดา (Some Economic Traits and Carcass Characteristics of Three Crossbred American and Canadian Duroc Boar with American and Canadian Large white and Landrace Sows.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 591 ครั้ง
 9. สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ สายพันธุ์นอร์เวย์ และสายพันธุ์อเมริกา เพื่อผลิตสุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ประสิทธิภาพ (Reproductive Performance of Norwegian and American Large White and Landrace Sows for production of crossbred pigs.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 812 ครั้ง
 10. ค่าทางพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของน้ำหนักตัวไก่เบตง (Heritability and Genotypic Correlation on Body Weight Trait of Betong Chickens.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 593 ครั้ง
 11. การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ในโคบราห์มันแดง (Estimation of Genetic Parameter for Fertility Traits in Red Brahman.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 508 ครั้ง
 12. ทิศทางการพัฒนาพันธุกรรมลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของกระบือปลักไทย (Genetic Trend of Calving Interval of Swamp Buffalo.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 426 ครั้ง
 13. สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแกะพันธุ์ซานต้าอิเนส ที่ระดับสายเลือดต่างๆ (Reproductive Performance of Santa Ines Crossbred and Purebred Sheep.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 591 ครั้ง
 14. เพิ่มประสิทธิภาพสุกรขุนของเกษตรกรด้วยสุกรพ่อพันธุ์ดูร็อคของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี (Increasing Efficiency of Fattening Pigs in Private Farm by UsingSuratthanee Livestock Research and Breeding Center Duroc Boar.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 485 ครั้ง
 15. ค่าสหสัมพันธ์ลักษณะปรากฏของลักษณะคุณภาพภายนอกและภายในของไข่นกกระทาญี่ปุ่น (Phenotypic Correlations between External and Internal Quality Traits in Japanese Quail Egg.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 398 ครั้ง
 16. อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตในโคขาวลำพูน (Inbreeding Effect on Growth Traits of Khaolamphun Cattle.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 369 ครั้ง
 17. ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในโคขาวลำพูน (Genetic Parameters of Growth Traits in Khaolamphun Cattle.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 516 ครั้ง
 18. ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการ และลักษณะซากของสุกรขุนสามสายพันธุ์ที่เกิดจากพ่อสุกรพันธุ์ดูร็อคสายพันธุ์แคนาดากับแม่สุกรลูกผสมแลนด์เรซ – ลาร์จไวท์สายพันธุ์แคนาดาและไอร์แลนด์ (Some Economic and Carcass traits of Three-bred Cross of Canadian Duroc Boar Crossed with Canadian and Irish Landrace – Large White Sows.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 695 ครั้ง
 19. ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ในบริบทของระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ (Animal Genetic Resources in the Context of International Regime on Access and Benefit-Sharing.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 372 ครั้ง
 20. สมรรถภาพการผลิตและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะน้ำหนักตัวของไก่ (Productive Performance and Genetic Parameters of Body Weight in Chicken.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 515 ครั้ง
 21. ค่าอัตราพันธุกรรม และคุณค่าการผสมพันธุ์ของลักษณะทางเศรษฐกิจในไก่ไข่พันธุ์โรดไอแลนด์แดง, บาร์พลีมัทร๊อค และลูกผสมโรดไอแลนด์แดง x บาร์พลีมัทร๊อค (Heritability and Breeding Value of Economic Traits in Rhode Island Red, Barred Plymouth Rock and Crossbred Rhode Island Red x Barred Plymouth Rock Layer.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 929 ครั้ง
 22. สหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฏและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจในไก่ไข่ พันธุ์โรดไอแลนด์แดง บาร์พลีมัทร๊อค และลูกผสมโรดไอแลนด์แดง x บาร์พลีมัทร๊อค (Phenotypic and Genetic Correlations of Economic Traits in Rhode Island Red, Barred Plymouth Rock and Crossbred Rhode Island Red x Barred Plymouth Rock Layer.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 896 ครั้ง
 23. ความสัมพันธ์ของยีนCollagenและCollagenaseและลักษณะความนุ่มของโคเนื้อไทย (Relationship between Collagen Gene, Collagenase Gene and Tenderness Traits of Thai Beef Cattle.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 597 ครั้ง
 24. ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์เยอรมัน-ไอร์แลนด์ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวางในสภาพฟาร์มเกษตรกร (Productive Performance of German-Ireland Landrace of Nongkwang Livestock Breeding and Research Center under Contacted Farm Condition.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 488 ครั้ง