วารสารวิชาการ ปี 2558


ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรตามแนวชายแดน ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)(A Study on Beef Cattle Potential Productivity of Farmers in Borderland of Northeast Thailand for Coming to ASEAN Economic Community. (AEC)) 
ผู้เขียน: สุวิช บุญโปร่ง, ฉลองชัย ชุ่มชื่น และ พิชิต ชุ่มเจริญ Online: 1 September 2015 เปิดแล้ว 1,127 ครั้ง
1-48

2
ความสัมพันธ์ระหว่างฮีโมโกลบินฟีโนไทป์กับการให้ผลผลิตและความทนทานต่อความร้อนของโคขาวลำพูน(Relationship between Haemoglobin Phenotypes and Productivity and Heat Tolerance of Khaolamphun Cattle.) 
ผู้เขียน: สุวิช บุญโปร่ง,ชยุต ดงปาลีธรรม์, และ อัญชลี ณ เชียงใหม่ Online: 1 September 2015 เปิดแล้ว 864 ครั้ง
49-77

3
สภาพการผลิต ต้นทุน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรรายย่อย ที่เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ (Productivity, Production Cost, Economic Return and Well-being Happiness of Smallholder Cattle Farmers in Surin and Buriram Provinces, Thailand.) 
ผู้เขียน: สุวิช บุญโปร่ง,ฉลองชัย ชุ่มชื่น และพิชิต ชุ่มเจริญ Online: 4 Dcember 2015 เปิดแล้ว 1,358 ครั้ง
78-108

ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุ์แลนด์เรซ สายพันธุ์แคนาดา-นอร์เวย์ ระหว่างชั่วอายุที่ 4 และ ที่ 5 (Study on variations of economic traits of Canadian–Norwegian strain Landrace swine between fourth and fifth generation.) 
ผู้เขียน: ชยุต ดงปาลีธรรม์ ,ประภาส มหินชัย,ชัยณรงค์ วงค์สรรศรี Online: 23 February 2015 เปิดแล้ว 707 ครั้ง
1-8

2
สมรรถภาพการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ของโคพันธุ์ซาฮิวาลในฟาร์มเครือข่าย(Growth Performance and Fertility Characteristics of Sahiwal Cattle in Contact Farmers.) 
ผู้เขียน: จิรวรรณ จุ้ยวัดเลา และเฉลิมชัย จันทศร Online: 24 March 2015 เปิดแล้ว 678 ครั้ง
9-15

3
แนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ของกระบือปลักไทย (Genetic Trends of Weaning Weight and Calving Interval in Thai Swamp Buffaloes.) 
ผู้เขียน: วัฒนา เหล่าทอง และนิกร สางห้วยไพร Online: 8 June 2015 เปิดแล้ว 763 ครั้ง
16-23
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
สภาพการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองไทยในอำเภอบ้านตากจังหวัดตาก (The Situation of Thai Indigenous Pig in Bantak District, Tak Province.) 
ผู้เขียน: วิรัลพัชร อวิรุทธพาณิชย์, วิสุทธิ์ หิมารัตน์, กมล ฉวีวรรณและ สาธิต อยู่ยืน Online: Online 13 November 2014 เปิดแล้ว 2,125 ครั้ง
1-8