วารสารวิชาการ ปี 2555


ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
ค่าการผสมพันธุ์และแนวโน้มพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองสายภาคใต้ โดยการวิเคราะห์แบบหลายลักษณะ (Estimated breeding value and genetic trend of growth traits in Southern indigenous cattle line from multivariate analysis.) 
ผู้เขียน: ดนัย คำขวัญ เยาวลักษณ์ เลไพจิตร เอก วิทูรพงศ์ วุฒิพงษ์ อินทรธรรม Online: 5 September 2012 เปิดแล้ว 1,141 ครั้ง
1-14

2
อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตในโคพื้นเมืองอีสาน (Effect of Inbreeding on growth traits in Esarn indigenous cattle. ) 
ผู้เขียน: ดนัย คำขวัญ,เยาวลักษณ์ เลไพจิตร,เอก วิทูรพงศ์,วุฒิพงษ์ อินทรธรรม Online: 5 September 2012 เปิดแล้ว 1,055 ครั้ง
15-27

ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์พะเยาเพื่อผลิตแม่พันธุ์ลูกผสมสองสาย ของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา และในสภาพฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย(Productive performances of Phayao Landrace for produced crossbred sows of Phayao Research and Breeding Station and network farm environment.) 
ผู้เขียน: วัฒนา เหล่าทอง,ชัยณรงค์ วงค์สรรศรี Online: 20 July 2012 เปิดแล้ว 1,868 ครั้ง
1-12

2
สมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่ในไก่พันธุ์โรดไอแลนด์เรดและไทยพลีมัทร็อค(Egg Production Performance of Rhode Island Red and Thai Plymouth Rock) 
ผู้เขียน: เจนรงค์ คำมงคุณ,บุญทรัพย์ สูงโคตร Online: 20 July 2012 เปิดแล้ว 1,178 ครั้ง
13-22

3
สมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากของโคเชียงใหม่บราวน์เพศผู้(Growth Performance and Carcass Characteristics of Chiangmai Brown Bulls.) 
ผู้เขียน: สันติ แพ่งเม้า,จิรวรรณ จุ้ยวัดเลา,ชาตรี ประทุม,สมคิด พรหมมา Online: 20 July 2012 เปิดแล้ว 1,577 ครั้ง
23-32

4
สภาพการเลี้ยงกระบือและความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงกระบือในจังหวัดสระบุรี (Situation in Raising Buffaloes and Satisfaction of Local Farmers in Saraburi Province.) 
ผู้เขียน: ศิริสุข ทรัพย์อนันต์,พิเศษ แสดกระโทก,พิชิต ชูเสน,นิกร สางห้วยไพร,สุวิช บุญโปร่ง Online: 20 July 2012 เปิดแล้ว 1,495 ครั้ง
33-51

5
ความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคของเกษตรกรในอำเภอ แก่งคอยและวังม่วง จังหวัดสระบุรี(Need for Extension on Beef Cattle Raising of Farmers in Saraburi Province: The Case Studies in Kaeng Khoi and Wang Maung Districts.) 
ผู้เขียน: นฤมล อินตรา,ประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ,วัชระ ศิริกุล,นิกร สางห้วยไพร,สุวิช บุญโปร่ง Online: 20 July 2012 เปิดแล้ว 2,362 ครั้ง
52-76

6
ค่าทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจหลังจากการคัดเลือก 5 รุ่นในสุกรพันธุ์ปากช่อง 5(Genetic Parameters of Selection for Economic Traits Over Five Generations of Pakchong 5 Swine.) 
ผู้เขียน: กมล ฉวีวรรณ,แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์,วโรชา จำปารัตน์,วิศาล ศรีสุริยะ Online: 20 July 2012 เปิดแล้ว 1,501 ครั้ง
77-89

7
สภาพการผลิตกระบือและความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการผลิตพืชอาหารสัตว์ ภายใต้โครงการวิจัยและกระจายพันธุ์กระบือของเกษตรกรเครือข่าย(Situation of Buffaloes Production and Farmer Satisfaction on forage Extensions under Research and distribution Buffalo network farm.) 
ผู้เขียน: พิเศษ แสดกระโทก,ศรุต วงษ์ขันธ์,ฉลองชัย ชุ่มชื่น Online: 20 July 2012 เปิดแล้ว 892 ครั้ง
90-110

8
อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ในโคพันธุ์บราห์มัน ที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง(Inbreeding Effect on Growth and Fertility Traits of Brahman Cattle Raising in Tabkwang Livestock Research and Breeding Center.) 
ผู้เขียน: นฤมล อินตรา,ประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ,เอก วิทูรพงศ์ Online: 20 July 2012 เปิดแล้ว 1,008 ครั้ง
111-122