เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่

 • ค่าการผสมพันธุ์และแนวโน้มพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองสายภาคใต้ โดยการวิเคราะห์แบบหลายลักษณะ (Estimated breeding value and genetic trend of growth traits in Southern indigenous cattle line from multivariate analysis.) 
  ผู้เขียน: ดนัย คำขวัญ เยาวลักษณ์ เลไพจิตร เอก วิทูรพงศ์ วุฒิพงษ์ อินทรธรรม Online: 5 September 2012 เปิดแล้ว 682 ครั้ง
 • 1-14

 • อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตในโคพื้นเมืองอีสาน (Effect of Inbreeding on growth traits in Esarn indigenous cattle. ) 
  ผู้เขียน: ดนัย คำขวัญ,เยาวลักษณ์ เลไพจิตร,เอก วิทูรพงศ์,วุฒิพงษ์ อินทรธรรม Online: 5 September 2012 เปิดแล้ว 645 ครั้ง
 • 15-27

  เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
  หน้าที่

 • ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์พะเยาเพื่อผลิตแม่พันธุ์ลูกผสมสองสาย ของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา และในสภาพฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย(Productive performances of Phayao Landrace for produced crossbred sows of Phayao Research and Breeding Station and network farm environment.) 
  ผู้เขียน: วัฒนา เหล่าทอง,ชัยณรงค์ วงค์สรรศรี Online: 20 July 2012 เปิดแล้ว 1,132 ครั้ง
 • 1-12

 • สมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่ในไก่พันธุ์โรดไอแลนด์เรดและไทยพลีมัทร็อค(Egg Production Performance of Rhode Island Red and Thai Plymouth Rock) 
  ผู้เขียน: เจนรงค์ คำมงคุณ,บุญทรัพย์ สูงโคตร Online: 20 July 2012 เปิดแล้ว 965 ครั้ง
 • 13-22

 • สมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากของโคเชียงใหม่บราวน์เพศผู้(Growth Performance and Carcass Characteristics of Chiangmai Brown Bulls.) 
  ผู้เขียน: สันติ แพ่งเม้า,จิรวรรณ จุ้ยวัดเลา,ชาตรี ประทุม,สมคิด พรหมมา Online: 20 July 2012 เปิดแล้ว 705 ครั้ง
 • 23-32

 • สภาพการเลี้ยงกระบือและความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงกระบือในจังหวัดสระบุรี (Situation in Raising Buffaloes and Satisfaction of Local Farmers in Saraburi Province.) 
  ผู้เขียน: ศิริสุข ทรัพย์อนันต์,พิเศษ แสดกระโทก,พิชิต ชูเสน,นิกร สางห้วยไพร,สุวิช บุญโปร่ง Online: 20 July 2012 เปิดแล้ว 806 ครั้ง
 • 33-51

 • ความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคของเกษตรกรในอำเภอ แก่งคอยและวังม่วง จังหวัดสระบุรี(Need for Extension on Beef Cattle Raising of Farmers in Saraburi Province: The Case Studies in Kaeng Khoi and Wang Maung Districts.) 
  ผู้เขียน: นฤมล อินตรา,ประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ,วัชระ ศิริกุล,นิกร สางห้วยไพร,สุวิช บุญโปร่ง Online: 20 July 2012 เปิดแล้ว 1,116 ครั้ง
 • 52-76

 • ค่าทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจหลังจากการคัดเลือก 5 รุ่นในสุกรพันธุ์ปากช่อง 5(Genetic Parameters of Selection for Economic Traits Over Five Generations of Pakchong 5 Swine.) 
  ผู้เขียน: กมล ฉวีวรรณ,แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์,วโรชา จำปารัตน์,วิศาล ศรีสุริยะ Online: 20 July 2012 เปิดแล้ว 904 ครั้ง
 • 77-89

 • สภาพการผลิตกระบือและความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการผลิตพืชอาหารสัตว์ ภายใต้โครงการวิจัยและกระจายพันธุ์กระบือของเกษตรกรเครือข่าย(Situation of Buffaloes Production and Farmer Satisfaction on forage Extensions under Research and distribution Buffalo network farm.) 
  ผู้เขียน: พิเศษ แสดกระโทก,ศรุต วงษ์ขันธ์,ฉลองชัย ชุ่มชื่น Online: 20 July 2012 เปิดแล้ว 516 ครั้ง
 • 90-110

 • อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ในโคพันธุ์บราห์มัน ที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง(Inbreeding Effect on Growth and Fertility Traits of Brahman Cattle Raising in Tabkwang Livestock Research and Breeding Center.) 
  ผู้เขียน: นฤมล อินตรา,ประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ,เอก วิทูรพงศ์ Online: 20 July 2012 เปิดแล้ว 611 ครั้ง
 • 111-122