1. สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่ลูกผสมศรีวิชัยแดงภายใต้สภาพการเลี้ยงกึ่งธรรมชาติ (Productivity Performance and Carcass Quality of Red Sriwichai Crossbred Chickens Raised under Backyard Conditions.) เปิดแล้ว 673 ครั้ง
 2. สมรรถภาพการผลิตและค่าพารามิเตอร์ของน้ำหนักตัวและสัดส่วนร่างกายไก่ลูกผสมพื้นเมือง X เซี้ยงไฮ้ – บาร์พลีมัธร็อค – โร้ดไอแลนด์เรด (Productive Performance and Genetic Parameter of Body Weight and Body Conformation of Crossbred Indigenous x Shainghai – Barred Plymouth Rock – Rhode Island Red Chickens.) เปิดแล้ว 682 ครั้ง
 3. Thai Indigenous Cattle Production Provide a Sustainable Alternative for the Benefit of Smallscale Farmers, Healthy Food, and the Environment เปิดแล้ว 540 ครั้ง
 4. ผลของการใช้หอยเชอรี่ทดแทนอาหารสำเร็จรูปในการเลี้ยงเป็ดเทศ (Effect of Utilization of Golden Apple Snail to Replace Complete Feed in Muscovy Duck Raising.) เปิดแล้ว 636 ครั้ง
 5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของแพะที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ (Factors Affecting Growth Traits of Goat at Chaiyaphum Livestock Research and Tested Station.) เปิดแล้ว 514 ครั้ง
 6. สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการจัดการเลี้ยงดูกระบือของเกษตรกรฟาร์มเครือข่าย (Economic social and buffalo farm management of the network farmer.) เปิดแล้ว 623 ครั้ง
 7. การศึกษา Gene BoLA-DRB3 ต่อความต้านทานโรคไข้เห็บในโคนมพันธุ์ซาฮิวาลและโคนมลูกผสมโฮสไตน์ฟรีเชี่ยนระดับสายเลือดต่างๆ (Tick-born (Tick) Disease Resistance in Sahiwal and Holstein Friesian Crossbreds Dairy Cattle.) เปิดแล้ว 530 ครั้ง
 8. สมรรถภาพการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์พันธุ์และการให้ผลผลิตน้ำนมครั้งแรกของโคพันธุ์ทีเอ็มแซด (Growth Performance, Fretility and First Lactation Milk Production of Thai Milking Zebu(TMZ).) เปิดแล้ว 541 ครั้ง
 9. ผลกระทบของระยะหย่านมต่อลักษณะการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซ (Effect of Weaning Period on Production Traits of Landrace Sows.) เปิดแล้ว 642 ครั้ง
 10. ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการของโคพันธุ์ไทยบราห์มันในสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย (Some economic traits of Brahman cattle in Loei Livestock Research Station.) เปิดแล้ว 502 ครั้ง
 11. อัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของน้ำหนักและสัดส่วนร่างกายในไก่ลูกผสมพื้นเมือง × เซี้ยงไฮ้ × บาร์พลีมัธร็อค × โร้ดไอแลนด์เรด รุ่นที่ 1(Heritability and Genotypic Correlation of Body Weight and Body Conformation Trait of F1 Native x Sainghai x Bar Plymouth Rock x Rhode Ireland Red Crossbred Chickens.) เปิดแล้ว 675 ครั้ง
 12. สมรรถภาพการผลิตของไก่ลูกผสมพื้นเมืองประดู่หางดำ เหลืองหางขาว แดง และ ชี (Productive Performance of Crossbred of Pradu Hangdum, Lueng Hangkhao, Dang and Chee Breeds of Indigenous Chicken.) เปิดแล้ว 1,044 ครั้ง
 13. ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อพันธุกรรมสุกรกรมปศุสัตว์ที่พัฒนาพันธุ์โดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา (The Statisfaction of Farmer with Genetics of DLD’s Swine Bred by Nakornratchasima Livestock Research and Breeding Center.) เปิดแล้ว 546 ครั้ง
 14. การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมการให้น้ำนมในแพะลูกผสมโดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรชชั่นสุ่ม (Genetic parameters estimation of milk yield in crossbred dairy goat by random regression testday model.) เปิดแล้ว 630 ครั้ง
 15. การให้ผลผลิตน้ำนมและความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนมพันธุ์ TMZ ที่ผสมรักษาระดับสายเลือดในชั่วอายุที่ 2 (Milk production and fertility of the second generation of Thai Milking Zebu cows.) เปิดแล้ว 715 ครั้ง
 16. การปรับปรุงพันธุ์สุกรในฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายกรมปศุสัตว์ 1.การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมในสุกร (Breeding Improvement of swine in DLD Network Farms 1.Estimation of genetic parameters for economic traits in swine.) เปิดแล้ว 887 ครั้ง
 17. ความสัมพันธ์ของยีน MC4R ต่อลักษณะทางเศรษฐกิจในสุกร (Association of the Melanocortin-4 Receptor (MC4R) with Economic Traits in Pigs.) เปิดแล้ว 659 ครั้ง
 18. การเจริญเติบโตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ของเป็ดเทศที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมผักกระเฉด (Growth Performance and Economic Return of Muscovy Duck Fed on Water Mimosa Diet.) เปิดแล้ว 574 ครั้ง
 19. การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุ์ปากช่อง 2 (Study on Homogeneity of Variance of Economic Traits of Pakchong 2 Swine.) เปิดแล้ว 551 ครั้ง
 20. ประสิทธิภาพการผลิตของสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์เยอรมัน-ไอร์แลนด์เพื่อผลิตสุกรลูกผสมสองสายของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่และในสภาพฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย (Productive performance of German-Irish Landrace for produced crossbred sows of Chiangmai Livestock Research and Breeding Center and network farm environment.) เปิดแล้ว 654 ครั้ง
 21. ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์นอร์เวย์-แลนด์เรซสายพันธุ์จีไอของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่ในสภาพฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายสุกร (Productive performance of Norwegian Large White – GermanIrish Landrace crossbred sow of Phrae Livestock Research and Testing Station in network farm environment.) เปิดแล้ว 637 ครั้ง