1. ผลของการตัดขนต่อการเจริญเติบโตและค่าทางสรีรวิทยาของโคสาวพันธุ์ไทยฟรีเชียนที่เลี้ยงในเขตร้อน (Effect of Clipping the Hair Coat of Thai Friesian Heifers on Growth and Physiological Alterations under Tropical Conditions.) เปิดแล้ว 647 ครั้ง
 2. ผลของเฮเทอโรซิสต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์และแลนด์เรซ ภายใต้ฟาร์มเครือข่ายศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา (The Effects of Heterosis on Reproductive Performance of Large White and Landrace from Ireland and Canada under the Condition of Network Station of Nakornratchasima Animal Breeding Center.) เปิดแล้ว 742 ครั้ง
 3. ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์นอร์เวย์ของ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตากในสภาพฟาร์มเกษตรกร (Productive Performance of Norwegian Landrace Sows of Tak Livestock Breeding and Research Center Under Contacted Farm Condition.) เปิดแล้ว 773 ครั้ง
 4. ค่าการผสมพันธุ์และผลตอบสนองทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในประชากรโคพันธุ์ตากจำแนกตามกลุ่มพันธุกรรม (Estimated breeding value and genetic response of growth traits for Tak beef cattle population with genetic groups.) เปิดแล้ว 703 ครั้ง
 5. ค่าการผสมพันธุ์และแนวโน้มพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโตของโคบราห์มัน โดยการวิเคราะห์แบบหลายลักษณะ (Estimated breeding value and genetic trends of growth traits in Brahman beef cattle from multivariate analysis.) เปิดแล้ว 702 ครั้ง
 6. อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการสืบพันธุ์ของสุกรพันธุ์แลนด์เรซฝูงกรมปศุสัตว์ (Inbreeding Effect on Reproductive Traits of DLD’s Landrace Pigs.) เปิดแล้ว 757 ครั้ง
 7. แนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของโคขาวลำพูน (Genetic Trend of Fertility Traits in Khaolamphun Cattle.) เปิดแล้ว 680 ครั้ง
 8. สมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคสาวทดแทนพันธุ์ทีเอ็มแซด ภายใต้การให้อาหาร 2 แบบ (Growth Performance of Thai Milking Zebu(TMZ) Heifers under Two Feedings.) เปิดแล้ว 582 ครั้ง
 9. ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์นครสวรรค์เพื่อผลิตแม่พันธุ์ลูกผสมสองสายของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ และในสภาพฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย (Productive Performances of Nakhonsawan Landrace for produced crossbred sows of Nakhonsawan Research and breeding Station in private farm.) เปิดแล้ว 825 ครั้ง
 10. ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการและลักษณะซากของสุกรขุน 3 สายพันธุ์ ที่เกิดจากพ่อสุกรพันธุ์ดูร็อคสายพันธุ์อเมริกากับแม่ลูกผสมลาร์จไวท์ – แลนด์เรซ สายพันธุ์นอร์เวย์และอเมริกา (Some Economic trait and Carcass Characteristics of Three-breed Cross of America Boar Crossed with Norwegian and American Largewhite – Landrace Sows.) เปิดแล้ว 1,464 ครั้ง
 11. การตอบสนองการทนร้อนในระดับโมเลกุลของโคนมพันธุ์ซาฮิวาล โคนมลูกผสมโฮสไตน์ฟรีเชี่ยนระดับสายเลือดต่างๆ (Molecular response Related to Heat Tolerance of Sahiwal and Hostein Fresian Crossbreds.) เปิดแล้ว 685 ครั้ง
 12. ผลของการปรับสมดุลแร่ธาตุประจุลบในอาหารแม่โคก่อนคลอดต่อผลผลิตน้ำนมและภาวะผิดปกติของระบบการย่อยอาหารหลังคลอดของแม่โคพันธุ์ไทยฟรีเชียน (Effect of Prepartum Dietary Cation-Anion Balance on Subsequent Milk Production and Metabolic Disorder of Thai Friesian Cows.) เปิดแล้ว 781 ครั้ง
 13. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อยกระดับการผลิตปศุสัตว์ (Effect of Prepartum Dietary Cation-Anion Balance on Subsequent Public Participation for efficient Livestock Production.) เปิดแล้ว 473 ครั้ง
 14. แนวโน้มทางพันธุกรรมของลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ในโคบราห์มันแดง (Genetic Trend of Fertility Traits in Red Brahman Beef Cattle.) เปิดแล้ว 746 ครั้ง
 15. สมการทำนายน้ำหนักตัวกระบือปลักเพศผู้โตเต็มวัย (Body Weight Prediction Equation from Body Measurements In male mature swamp buffalo.) เปิดแล้ว 687 ครั้ง