1. ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสายระหว่างพันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์อเมริกาและพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์นอร์เวย์ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตากในสภาพฟาร์มเกษตรกร (Productive Performance of Large White and Landrace Crossbred Sows of American and Norway Lines of Tak Livestock Breeding and Research Center under Contacted Farm Condition.) เปิดแล้ว 729 ครั้ง
  2. การผลิตเนื้อคุณภาพจากกระบือปลักเพศผู้เต็มวัย (Meat Quality Production from Swamp Buffalo bull.) เปิดแล้ว 513 ครั้ง
  3. อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือปลักกรมปศุสัตว์ (Inbreeding Effect on Growth and Fertility Traits of DLD Swamp Buffalo.) เปิดแล้ว 529 ครั้ง
  4. ค่าอัตราพันธุกรรมและแนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของกระบือปลักไทยที่เลี้ยงในสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา (Heritability and Genetic Trend of Fertility Traits in Thai Swamp Buffalo Raising at Phayao Livestock Research Testing Station.) เปิดแล้ว 574 ครั้ง
  5. แนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ของกระบือปลักกรมปศุสัตว์ (Genetic Trends of Growth and Fertility Traits in DLD Swamp Buffaloes.) เปิดแล้ว 516 ครั้ง