เลขาคณะกรรมการวิชาการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-6534444 ต่อ 3223
e-mail: research-ahd@dld.go.th