บุคลากรของสำนักพันธุ์สัตว์มีสถานภาพเป็นสมาชิกของ e-journal สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์โดยตำแหน่งหน้าที่
ผู้สนใจเป็นสมาชิก e-journal สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ โปรดแจ้งความจำนงเป็นจดหมายหรือกรอกใบสมัครถึง กองบรรณาธิการ ตามแบบฟอร์ม