กองบรรณาธิการของ e-journal สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ประกอบด้วยคณะกรรมการวิชาการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และผู้ตรวจอ่านภายนอกที่ได้รับเชิญจากกองบรรณาธิการ ดังรายละเอียดดังนี้

สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์