ตัวอย่างภาพปกวารสาร
ฉบับที่ เตือน เดือน ที่รอ พ.ศ ที่รัก
Vol………………….
Online…………………..

 1. คุณค่าการผสมพันธุ์ของโคบราห์มันในฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย (Breeding Values of Brahman in DLD Network Farm.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 682 ครั้ง
 2. สภาพการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช (Situation of Swamp Buffalo Production by Farmers in Nakornsritammarat Province.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 644 ครั้ง
 3. แนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของกระบือปลักไทย (Genotypic Trend of Fertility in Thai Swamp Buffalo.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 747 ครั้ง
 4. การศึกษายีน BMP15 และการให้ลูกดกในแพะพื้นเมืองภาคใต้ (Study on BMP15 Gene and the Prolificacy of Southern Thai Native Goats.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 796 ครั้ง
 5. ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการของสุกรลูกผสมลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ เพศเมียระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และแคนาดา (Some Economic Traits of Female Landrace and Large White Crossbreds between Irish and Canadian Lines.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 714 ครั้ง
 6. ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการและลักษณะซากของสุกรลูกผสม ลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ เพศผู้ตอนระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และแคนาดา (Some Economic and Carcass Traits of Castrated Male Large White and Landrace Crossbred between Irish and Canadian Lines.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 580 ครั้ง
 7. การศึกษาอัตราปุ๋ยและวิธีการใส่ปุ๋ยมูลกระบือที่มีต่อผลผลิตของหญ้ารูซี่ (Method of Application and Rates of buffaloes manure on Yield of Ruzi Grass.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 696 ครั้ง
 8. การศึกษาการถ่ายมูลของกระบือ (Manure Production from Swamp Buffalo.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 618 ครั้ง
 9. อัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของน้ำหนักตัวกับสัดส่วนร่างกายไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ (Formation of Foundation Stock of Thai Indigenous Chicken (Pradu hangdum) Heritability and Genetic Correlation between body weight and body conformation of Pradu Hangdum.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 1,065 ครั้ง
 10. การศึกษาและเปรียบเทียบคุณค่าการผสมพันธุ์การเจริญเติบโตของพ่อพันธุ์บราห์มันในหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ (A Study and Comparison on Estimated Breeding Value for Growth Traits in Brahman Bulls of Department of Livestock Development (DLD).)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 627 ครั้ง
 11. คุณสมบัติทางชีวเคมีของเลือดโคขาวลำพูนในสภาวะที่มีเห็บรบกวน (Blood Biochemical Profiles of Khaolamphun Cattle under the Tropical Tick Infection Condition.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 655 ครั้ง
 12. ความสัมพันธ์ระหว่างฮีโมโกลบินฟีโนไทป์กับการให้ผลผลิตของโคขาวลำพูน (Relationship between Haemoglobin Phenotypes and Productivity of Khaolamphun Cattle.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 504 ครั้ง
 13. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อช่วงห่างการให้ลูก และอัตราการเจริญเติบโตก่อนหย่านมของลูกกระบือ (Factors Affecting on Calving Interval of Buffalo Dams and Average Daily Gain of Calves.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 722 ครั้ง
 14. ปัจจัยที่มีอิทธิพลและค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะจำนวนวันก่อนคลอดลูกในแม่กระบือปลัก (Factors Affecting Days to Calving and Heritability of Days to Calving of Swamp Buffalo.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 498 ครั้ง
 15. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะพื้นเมืองภาคใต้ (Factors Affecting Growth Performance of Southern Thai indigenous Goats.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 1,018 ครั้ง
 16. ค่าทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตและสหสัมพันธ์กับการให้ผลผลิตน้ำนมในโคนมไทยฟรีเชี่ยน (Genetic Parameters of Body Weight Traits and Their Association with Milk Yield in TF dairy cattle.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 860 ครั้ง
 17. ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการและลักษณะซากของสุกรขุน 3 สายพันธุ์ ที่เกิดจากพ่อสุกรพันธุ์ดูร็อคสายพันธุ์อเมริกากับแม่ลูกผสม แลนด์เรซ -ลาร์จไวท์ สายพันธุ์นอร์เวย์และอเมริกา Some Economic trait and Carcass Characteristics of Three-breed Cross of Amarica Boar Crossed with Norwegian and American Landrace -Largewhite Sows  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 3,362 ครั้ง
 18. การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์ปากช่อง 1 ในรุ่นที่ 4 และในรุ่นที่ 5 Study on variation of Economic traits of the 4th and 5th generation of Pak-Chong 1 Landrace.  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 607 ครั้ง
 19. การเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรขุนที่ใช้พ่อสุดท้ายเป็นพันธุ์ดูร็อค และปากช่อง 2 Comparison of fattening pigs from terminal Duroc and Pak-chong-2 boars  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 600 ครั้ง
 20. ค่าอัตราพันธุกรรม และสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจของแพะพื้นเมืองภาคใต้ Heritability and genetic correlations of Some Economic traits of Southern Thai Indigenous Goats  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 1,837 ครั้ง
 21. สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมือง 4 พันธุ์ ภายใต้สภาพการจัดการแบบเดียวกัน Growth performance of 4 breeds of Thai indigenous chickens under the same conditions  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 1,430 ครั้ง
 22. สมการคาดคะเนเปอร์เซ็นต์เนื้อแดง และเปอร์เซ็นต์ซากของสุกรขุน Equation for Prediction of Lean Composition of fattening pig.  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 1,670 ครั้ง
 23. อิทธิพลของระดับโปรตีนในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการขุนโคลูกผสมซิมเมนทอล – บราห์มันแดง (Influences of Crude Protein Levels on Growth Performances, Carcass Qualities, and Economic Returns of Fattening Simmental-Red Brahman Crossbred Cattle.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 484 ครั้ง
 24. ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อสมรรถภาพการจริญเติบโตของโคพื้นเมืองใต้ (Factors Affect Growth Performance Of Southern Thai Indigenous Cattle.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 406 ครั้ง
 25. การให้ผลผลิตของแม่โคไทยบรามันห์ที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น (Productivity of Thai Brahman Cows from the Imported Parents Stock Production under Tropical Conditions.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 384 ครั้ง
 26. คุณค่าการผสมพันธุ์ และแนวโน้มทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจแพะพื้นเมืองภาคใต้ (Breedind Value and Genetic trend on Economic traits in Southern Thai Indigenous Goats.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 446 ครั้ง
 27. อายุ น้ำหนักไข่ฟองแรกและผลผลิตไข่ของไก่ลูกผสมเซี้ยงไฮ้ – บาร์พลีมัธร็อค – โร้ดไอแลนด์เรด (Age, Weight at First Egg and Egg Production of Shainghai –Barred Plymouth Rock – Rhode Island Red Crossbred Chicken.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 346 ครั้ง
 28. คุณค่าความแตกต่างการเจริญเติบโตของลูกที่เกิดจากพ่อพันธุ์กระบือภายในและภายนอกฝูงกรมปศุสัตว์1 (Expected Progeny Difference for Growth Traits between DLD and Other Swamp Buffaro Sire1.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 556 ครั้ง
 29. การประเมินคุณค่าการผสมพันธุ์ของสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในสุกรพันธุ์แท้ลาร์จไวท์และแลนด์เรซ (Estimated Breeding Value of Reproductive Performance of Large whiteand Landrace Purebred Swine.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 504 ครั้ง
 30. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแกะพันธุ์ดอร์เปอร์ และลูกผสมดอร์เปอร์ x คาทาดินที่ระดับสายเลือดต่างๆ (Factors Affect on Growth Performance of Dorper and Dorper x Katahdin Crossbred Sheep.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 545 ครั้ง
 31. ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการและลักษณะซากของสุกรขุนสามสายพันธุ์ ที่เกิดจากพ่อพันธุ์สุกรดูร็อคระหว่างสายพันธุ์อเมริกาและแคนาดากับแม่ลูกผสมพันธุ์ลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ สายพันธุ์อเมริกาและแคนาดา (Some Economic Traits and Carcass Characteristics of Three Crossbred American and Canadian Duroc Boar with American and Canadian Large white and Landrace Sows.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 551 ครั้ง
 32. สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ สายพันธุ์นอร์เวย์ และสายพันธุ์อเมริกา เพื่อผลิตสุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ประสิทธิภาพ (Reproductive Performance of Norwegian and American Large White and Landrace Sows for production of crossbred pigs.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 785 ครั้ง
 33. ค่าทางพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของน้ำหนักตัวไก่เบตง (Heritability and Genotypic Correlation on Body Weight Trait of Betong Chickens.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 574 ครั้ง
 34. การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ในโคบราห์มันแดง (Estimation of Genetic Parameter for Fertility Traits in Red Brahman.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 449 ครั้ง
 35. ทิศทางการพัฒนาพันธุกรรมลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของกระบือปลักไทย (Genetic Trend of Calving Interval of Swamp Buffalo.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 368 ครั้ง
 36. สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแกะพันธุ์ซานต้าอิเนส ที่ระดับสายเลือดต่างๆ (Reproductive Performance of Santa Ines Crossbred and Purebred Sheep.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 569 ครั้ง
 37. เพิ่มประสิทธิภาพสุกรขุนของเกษตรกรด้วยสุกรพ่อพันธุ์ดูร็อคของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี (Increasing Efficiency of Fattening Pigs in Private Farm by UsingSuratthanee Livestock Research and Breeding Center Duroc Boar.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 465 ครั้ง
 38. ค่าสหสัมพันธ์ลักษณะปรากฏของลักษณะคุณภาพภายนอกและภายในของไข่นกกระทาญี่ปุ่น (Phenotypic Correlations between External and Internal Quality Traits in Japanese Quail Egg.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 380 ครั้ง
 39. ผลตอบแทนจากพันธุกรรมสุกรพันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ในการผลิตสุกรขุนของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี (Benefits from DLD Genetics in Fattening Swine Production Of Swine Farm in Rajchaburee Province.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 1,353 ครั้ง
 40. อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตในโคขาวลำพูน (Inbreeding Effect on Growth Traits of Khaolamphun Cattle.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 350 ครั้ง
 41. ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในโคขาวลำพูน (Genetic Parameters of Growth Traits in Khaolamphun Cattle.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 497 ครั้ง
 42. เพิ่มประสิทธิภาพสุกรขุนของเกษตรกรด้วยสุกรพ่อพันธุ์ดูร็อคของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก (Increasing Efficiency of Fattening pigs in Private Farm by Using The Duroc of Tak Livestock and Breeding Center.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 742 ครั้ง
 43. ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการ และลักษณะซากของสุกรขุนสามสายพันธุ์ที่เกิดจากพ่อสุกรพันธุ์ดูร็อคสายพันธุ์แคนาดากับแม่สุกรลูกผสมแลนด์เรซ – ลาร์จไวท์สายพันธุ์แคนาดาและไอร์แลนด์ (Some Economic and Carcass traits of Three-bred Cross of Canadian Duroc Boar Crossed with Canadian and Irish Landrace – Large White Sows.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 660 ครั้ง
 44. กราฟทางพันธุกรรมและความคงทนของการให้นม ในโคนมไทยฟรีเชี่ยน (Genetic Lactation Curve and Persistency of Milk Yield in Thai Friesian Dairy Cattle.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 1,114 ครั้ง
 45. ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของขนาดครอกระหว่างครอกแรกกับครอกถัดไป ในสุกรพันธุ์แลนด์เรซและลาร์จไวท์ (Genetic Relationships of Litter Size between First and Later Parities in Landrace and Large White Sows.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 612 ครั้ง
 46. ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ในบริบทของระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ (Animal Genetic Resources in the Context of International Regime on Access and Benefit-Sharing.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 349 ครั้ง
 47. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม ของการผลิตโคกบินทร์บุรีของเกษตรกรฟาร์มเครือข่าย (Socio-economic Impact on Kabinburi Beef Cattle under Contracted Farm Condition.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 913 ครั้ง
 48. อิทธิพลของลักษณะพันธุกรรม Malignant Hyperthermia ต่อลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุ์เปียแตรง (Effects of Malignant Hyperthermia Genotype on Economic Traits of Pietrain Pigs.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 540 ครั้ง
 49. สมรรถภาพการผลิตและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะน้ำหนักตัวของไก่ (Productive Performance and Genetic Parameters of Body Weight in Chicken.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 487 ครั้ง
 50. ค่าอัตราพันธุกรรม และคุณค่าการผสมพันธุ์ของลักษณะทางเศรษฐกิจในไก่ไข่พันธุ์โรดไอแลนด์แดง, บาร์พลีมัทร๊อค และลูกผสมโรดไอแลนด์แดง x บาร์พลีมัทร๊อค (Heritability and Breeding Value of Economic Traits in Rhode Island Red, Barred Plymouth Rock and Crossbred Rhode Island Red x Barred Plymouth Rock Layer.)  เปิดแล้ว เปิดแล้ว 898 ครั้ง