วารสารวิชาการ ปี 2563


ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
การเจริญเติบโตและลักษณะซากโคพันธุ์กบินทร์บุรีตอนที่มีน้ำหนักสิ้นสุดการขุนที่ 450 และ 600 กิโลกรัม (Growth Performance and Carcass Characteristics of Castrated Kabinburi Cattle Slaughter at 450 and 600 kilograms of body weight) 
ผู้เขียน: อำนวย พุทธรัตนัง และ สุลิตา  แพรอัตร์ Online: 3 April 2020 เปิดแล้ว 295 ครั้ง
1-11

2
ผลของการใช้โยเกิร์ตเป็นอาหารเสริมต่ออัตราการเพิ่มน้ำหนักตัวของโคนม (Effects of using Yoghurt as Dietary Supplement of Thai-Friesian dairy cattle on weight gain rates) 
ผู้เขียน: อนุสรณ์ ธิโนวงค์ วุฒิไกร ทางาม และ ยวงยศ จินดาทะจักร์ Online: 3 April 2020 เปิดแล้ว 435 ครั้ง
12-21

3
ความก้าวหน้าทางพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโต และความสมบูรณ์พันธุ์ของแพะพื้นเมืองภาคใต้ (Genetic Progress of Growth Performance and Fertility of Southern Thai indigenous Goat) 
ผู้เขียน: สวัสดิ์ คงหนู ดำรัส ชาตรีวงศ์ และ ถาวร ถมมาลี Online: 3 April 2020 เปิดแล้ว 255 ครั้ง
22-32

4
อัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของน้ำหนักและสัดส่วนร่างกายในโคพันธุ์ตาก (Heritability and Genotypic Correlation of Body Weight and Body Conformation Trait of Tak Beef Cattle) 
ผู้เขียน: กุลภัทร์ โพธกนิษฐ และ วัชระ ศิริกุล Online: 28 April 2020 เปิดแล้ว 311 ครั้ง
33-44

5
การศึกษาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อและการรับรู้ของเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อการแข่งขันด้านปศุสัตว์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (A Study on Beef Cattle Productivity and Acknowledged for Competition in ASEAN Economic Community (AEC) of Farmers in Srisaket Province, Thailand) 
ผู้เขียน: มังกร วงศ์ศรี ประมร เมืองพรม ประสาท มัชฌิโม พรเลิศ เพิ่มธัญกิจ เดชา ใจเที่ยงธรรม สมพาน สีดา และ สุวิช บุญโปร่ง Online: 28 April 2020 เปิดแล้ว 244 ครั้ง
45-62

6
การขุนโคลูกผสมทาจิมะที่เลี้ยงขุนระยะปานกลางโดยใช้อาหารผสมครบส่วน (Total Mixed Ration, TMR) The Fattening of Tajima Crossbred Cattle Fed on Total Mixed Ration 
ผู้เขียน: วัชระ ศิริกุล และ กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ Online: 29 April 2020 เปิดแล้ว 297 ครั้ง
67-82
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
เครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์ต่อความต้านทานโรคบรูเซลโลซิสในกระบือ (Genetic Markers Associated to Brucellosis Resistance in Swamp Buffaloes.) 
ผู้เขียน: สุวิช บุญโปร่ง,กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ,นิกร สางห้วยไพร,อาภัสสรา ชูเทศะ,
มนยา เอกทัตร์ และมนต์ชัย ดวงจินดา Online: 10 August 2020 เปิดแล้ว 135 ครั้ง
1-12

2
ความสุขและความอยู่ดีมีสุขจากการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนมของเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์(The Happiness and Well-Being of Farmers with Promotion on Raising Riverine Buffalo in Buriram Province.) 
ผู้เขียน: สุวิช บุญโปร่ง,เฉลิมพล มหามาตร,นิกร สางห้วยไพร และ พิชิต ชุ่มเจริญ Online: 10 August 2020 เปิดแล้ว 144 ครั้ง
13-28

3
สมรรถภาพการเจริญเติบโต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของไก่ดำนครไทย(Growth Performance, Economic Return and Reproductive Performance of Nakhonthai Black Chicken.) 
ผู้เขียน: ชำนาญ  บุญมี, ประสิทธิ์  ยิ้มเกตุ และเฉลิมชัย  จันทศร Online: 10 August 2020 เปิดแล้ว 215 ครั้ง
29-39

4
ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์ลูกผสมสองสายของกรมปศุสัตว์ ในสภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ กัน(Two-crossbred pig Productive Performance of Department of Livestock Development in difference of environments.) 
ผู้เขียน: เทิดศักดิ์  อินทรักษ์,วรรณสิงห์ หงส์คำ และชนะสิบทิศ  ทรัพย์อนันต์ Online: 10 August 2020 เปิดแล้ว 140 ครั้ง
40-51

5
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการเจริญเติบโตกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมสาวทดแทน (Relations Between Growth Traits and Fertility Traits of Dairy Replacement Heifers.) 
ผู้เขียน: เมืองนนท์ เสาวคตภูมิ และวิชัย ทิพย์วงค์ Online: 10 August 2020 เปิดแล้ว 401 ครั้ง
52-59
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
ผลผลิตไข่ของไก่โรดไทยในระบบการเลี้ยงแบบอินทรีย์ (Egg Production of Rhode Thai Layer Hen in Organic Farming System) 
ผู้เขียน: กฤษณะ อินไข่ และอัญชลี เจือหอม Online: 9 September 2020 เปิดแล้ว 251 ครั้ง
1-14

2
ระดับสารเคมีตกค้างในเลือดโคขุนของเกษตรกรที่เลี้ยงโดยใช้เปลือกสับปะรด ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(Pesticide Residues Levels in Blood of Fattening Cattle of FarmersRaised by Pineapple Peel in Prachuapkhirikhan Province.) 
ผู้เขียน: ธิดา โคมแสงทอง,ธนจิตร์ ฮุ่นตระกูล,บุญมี สำมณี และกุลภัทร์ โพธิกนิษฐ Online: 2 November 2020 เปิดแล้ว 195 ครั้ง
15-29

3
สมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณสมบัติทางชีวเคมีของเลือด คุณภาพซาก และชนิดกรดไขมันในเนื้อของกระบือปลักไทยที่เลี้ยงด้วยกระถินสดระดับต่างกัน(Growth Performance, Blood Biochemical Properties, Carcass Quality and Fatty Acid Types in Meat of Thai Swamp Buffalo Kept to Different Fresh Leucaena leucocephala Levels.) 
ผู้เขียน: สุลิตา  แพรอัตร์,จิรวรรณ  จุ้ยวัดเลา,สุวิช  บุญโปร่ง,ประมร  เมืองพรม,ไกรลาศ  เขียวทอง และสายัณห์  ทัดศรี Online: 2 November 2020 เปิดแล้ว 143 ครั้ง
30-47

4
การเจริญเติบโต เปอร์เซ็นต์ซาก และการตัดแต่งซากของแพะซาเนนเพศผู้ (Growth Performance Carcass Percentage and Cutting of Male Saanen) 
ผู้เขียน: ดำรัส ชาตรีวงศ์  สุวิทย์ อโนทัยสินทวี  ถาวร ถมมาลี  นงลักษณ์ แก้วคำศรี Online: 3 November 2020 เปิดแล้ว 110 ครั้ง
48-62

5
สภาพการเลี้ยงและต้นทุนการผลิตโคขุนของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดศรีสะเกษ (Farming Conditions and Production Costs of Fattening Cattle of Small-scale Farmers in Srisaket Province) 
ผู้เขียน: จำนงค์ จังอินทร์, สุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี Online: 10 November 2020 เปิดแล้ว 127 ครั้ง
63-123

6
การเจริญเติบโตของแพะบอร์เพศผู้หลังหย่านมถึงอายุ 6 เดือน ที่ได้รับโปรตีนระดับต่างๆ กัน (Growth Performance of Male Boer Goats from Weaned to 6 Month Old Fed on Different Protein Levels) 
ผู้เขียน: เดโช ปรากฏรัตน์, บัญชา สืบสีมา Online: 29 December 2020 เปิดแล้ว 84 ครั้ง
124-135

7
ความสัมพันธ์ของยีน DGAT1 กับลักษณะการให้นมในโคนมไทยฟรีเชี่ยน (Association of DGAT1 Gene with Milk Production Traits in Thai Friesian Dairy Cattle) 
ผู้เขียน: วิชัย ทิพย์วงค์  สุธิดา อ่อนสองชั้น   วโรชา จำปารัตน์   กรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์ และ ธวัชชัย แถวถาทำ Online: 29 December 2020 เปิดแล้ว 94 ครั้ง
136-145