วารสารวิชาการ ปี 2562


ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
สมรรถภาพการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์พันธุ์ และการให้ผลผลิตน้ำนมครั้งแรก ของกระบือนมพันธุ์เมซานีที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ (Growth Performance, Fertility and First Lactation Milk Production of Mehsani Riverine at Buriram Livestock Research and Breeding Center.) 
ผู้เขียน: เฉลิมพล มหามาตร และ ยุทธนา สรึมงาม Online: 2 February 2019 เปิดแล้ว 469 ครั้ง
1-17

2
นวัตกรรมการพัฒนาพันธุ์แพะในเขตร้อนชื้นอย่างยั่งยืน(Innovation and Sustainable Development for Goat Breeds in Tropical Climate.) 
ผู้เขียน: สุวิทย์ อโนทัยสินทวี Online: 13 February 2019 เปิดแล้ว 374 ครั้ง
18-34

3
การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อและความพึงพอใจของเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (Study on Beef Cattle Raising Condition and Satisfaction of Animal Breeding Network Farmers of Department of Livestock Development.) 
ผู้เขียน: จิรัสย์ชา กองแก้ว, ประไพ  สังฆะมณี และ เยาวลักษณ์  เลไพจิตร Online: 26 February 2019 เปิดแล้ว 392 ครั้ง
35-55

4
สภาพการเลี้ยงแพะและความพึงพอใจของเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (Goat raising conditions and Satisfaction of Department of Livestock Development Animal Breeding Network.) 
ผู้เขียน: จิรัสย์ชา กองแก้ว,จงรัตน์  ภูมิโคกรักษ์ และเยาวลักษณ์  เลไพจิตร Online: 7 March 2019 เปิดแล้ว 326 ครั้ง
56-77

5
การศึกษาสภาพการเลี้ยงและความพึงพอใจของเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ (Study on Farming Conditions and Satisfaction in Beef Cattle Network Farm of Beef Cattle Research and Development Center.) 
ผู้เขียน: ประไพ สังฆะมณี และ จิรัสย์ชา กองแก้ว Online: 18 March 2019 เปิดแล้ว 297 ครั้ง
78-111
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
การให้ผลผลิตของโคนมพันธุ์ทีเอ็มแซต ที่เลี้ยงในเขตมรสุมร้อนชื้นของประเทศไทย (Productivity of Thai Milking Zebu (TMZ) Dairy Cows with Raising in Tropical Monsoon Climate of Thailand.) 
ผู้เขียน: สุรศักดิ์ เพชรรัตน์ และ คณิต เจียวก๊ก Online: 17 June 2019 เปิดแล้ว 234 ครั้ง
1-18

2
การศึกษาผลผลิตน้ำนมในกระบือนม ลูกผสมและกระบือปลัก ในฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายของกรมปศุสัตว์(A Study on Milk Production of Murrah, Murrah Crossbred and Swamp Dairy Buffaloes in the Network Farming of Department of Livestock Development.) 
ผู้เขียน: สุรศักดิ์ เพชรรัตน์ และ วิชญาณี ภูมิพิทักษ์กุล Online: 17 June 2019 เปิดแล้ว 417 ครั้ง
19-34

3
ลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรลูกผสมดูร็อค 75% เปียแตรง 25%(Economic Traits of Duroc 75% Peitrain 25% Crossbreed Swine.) 
ผู้เขียน: ประภาส มหินชัย กมล ฉวีวรรณ และแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ Online: 17 June 2019 เปิดแล้ว 427 ครั้ง
35-56

4
ผลของการใช้แสงต่อสมรรถนะสืบพันธุ์ของไก่งวงพันธุ์เบลท์สวิลล์สมอลไวท์ ในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย(Effect of Colored Fluorescent Light on Reproductive Performance of Beltsville Small White turkey hens at Loei Livestock Research and Breeding Center.) 
ผู้เขียน: อัษฎาวุฒิ พันธเสริม และจิระนันท์ อินทรีย์ Online: 21 June 2019 เปิดแล้ว 353 ครั้ง
57-64

5
สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อ ของไก่งวงพันธุ์เบลท์สวิลล์สมอลไวท์เมื่อเลี้ยงในระบบขังคอกและปล่อยอิสระ(Productive performance, carcass and meat quality of Beltsville Small White turkey under intensive and free-range systems.) 
ผู้เขียน: อัษฎาวุฒิ พันธเสริม เจนรงค์ คำมงคุณ และจิระนันท์ อินทรีย์ Online: 20 August 2019 เปิดแล้ว 311 ครั้ง
65-78
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
การให้ผลผลิตของแม่กระบือและทัศนคติของเกษตรกรต่อพ่อพันธุ์กระบือของกรมปศุสัตว์: กรณีศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(Productivity Performance of Buffalo Dams and Attitude of Farmers by the Improved Swamp Buffalo Bulls of DLD: A Case Study in the Lower North Eastern Provincial.) 
ผู้เขียน: สุวิช  บุญโปร่ง, ไชยวัฒน์  ภิญโญเทพประทาน, พิเศษ แสดกระโทก,และประมร เมืองพรม Online: 30 September 2019 เปิดแล้ว 146 ครั้ง
1-21

2
การศึกษาการใช้กากเหง้าสับปะรดทดแทนแหล่งพลังงานในอาหาร ต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากของไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี (The Study of Pineapple Stem Pulp Replace Energy Source in Diet on Production Performance and Carcass Quality of Lueng Hang Kao Kabinburi Chicken.) 
ผู้เขียน: อรรถพงษ์ คงรักษา อัญชลี สีกุหลาบ รัตนา นึกเร็ว และธีระชัย ช่อไม้ Online: 24 October 2019 เปิดแล้ว 241 ครั้ง
22-29

3
ผลการใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์กับใบมันสำปะหลังหมักต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากในไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวกบินทร์บุรี (Effect of Cassava yeast and Cassava leaves fermented on Productive performance and Carcass quality of Lueng Hang Kao Kabinburi chicken.) 
ผู้เขียน: อัญชลี สีกุหลาบและ อรรถพงษ์ คงรักษา Online: 24 October 2019 เปิดแล้ว 209 ครั้ง
30-40

4
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำนมในฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออก (Environmental Improvement for High Milk Production for Small Scale Farmers in eastern Thailand.) 
ผู้เขียน: สุวิช  บุญโปร่ง, วชิระ แขวงโสภา และ นิธิศ จิตนิยม Online: 27 December 2019 เปิดแล้ว 258 ครั้ง
41-53