วารสารวิชาการ ปี 2561


ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
ผลของระบบการเลี้ยงไก่งวงพันธุ์เบลท์สวิลล์สมอลไวท์ต่อสมรรถนะการสืบพันธุ์ ในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย (Effect of Rearing Systems on Reproductive Performance of Beltsville Small White Turkey at Loei Livestock Research and Breeding Center.) 
ผู้เขียน: อัษฎาวุฒิ พันธเสริม,จิระนันท์ อินทรีย์ Online: 21 February 2018 เปิดแล้ว 519 ครั้ง
1-9

2
สมรรถภาพการผลิต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และคุณภาพซากของเป็ดเทศพื้นเมือง และเป็ดเทศลูกผสมกบินทร์บุรี-พื้นเมือง(Productive Performance, Economic Return and Carcass Quality of Native and Kabinburi-Native Crossbred Muscovy.) 
ผู้เขียน: เฉลิมชัย จันทศร,ประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ และชำนาญ บุญมี Online: 21 February 2018 เปิดแล้ว 428 ครั้ง
10-17

3
กราฟการเจริญเติบโตเนื่องจากอิทธิพลทางพันธุกรรมในโคนมไทยฟรีเชี่ยน(Genetics Growth Curve in Thai-Friesian Dairy Cattle.) 
ผู้เขียน: กรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์,วิชัย ทิพย์วงค์,และ ธวัชชัย ตุ้ยหล้า Online: 21 February 2018 เปิดแล้ว 589 ครั้ง
18-27

4
สมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์ในสภาพฟาร์มรัฐบาลและเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดฉะเซิงเทรา(Productive Performance of Thai Indigenous Chicken (Leung Hang Kao Kabin) Raising in Government Farm and Local Farms at Chachoengsao Province) 
ผู้เขียน: สุรศักดิ์  โสภณจิตร และธีระชัย  ช่อไม้ Online: 19 March 2018 เปิดแล้ว 316 ครั้ง
28-35

5
สภาพการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนการเลี้ยงกระบือ ภายใต้การจัดการของเกษตรกรเครือข่าย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ (Productivity, Production Cost and Economic Return from Buffaloes Production in Network Farmers under Surin Livestock Research and Breeding Center Promotion.) 
ผู้เขียน: ไชยวัฒน์ ภิญโญเทพประทาน,พิเศษ แสดกระโทก,นิกร สางห้วยไพร,สุวิช บุญโปร่งและฉัตรชัย เต้าทอง Online: 18 April 2018 เปิดแล้ว 825 ครั้ง
36-60
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะทางเศรษฐกิจสุกรพันธุ์ดูร็อค ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่(Inbreeding Effect on Economic Traits in Duroc Swine from Chiang Mai Livestock Research and Breeding Center.) 
ผู้เขียน: ณรงค์ วีรารักษ์,อมรกฤต อินตา,ประภาส มหินชัย และสาธิต อยู่ยืน Online: 7 May 2018 เปิดแล้ว 401 ครั้ง
1-9

2
ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจในสุกรพันธุ์แลนด์เรซ ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่(Genetic parameters for economic traits in purebred Landrace swine of Chiang Mai Livestock Research and Breeding Center.) 
ผู้เขียน: ณรงค์ วีรารักษ์,อมรกฤต อินตา,ประภาส มหินชัย และสาธิต อยู่ยืน Online: 7 May 2018 เปิดแล้ว 587 ครั้ง
10-20

3
ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคงทนของการให้น้ำนมในโคนมไทยฟรีเชี่ยน(Factors Influencing lactation persistency of Thai Friesian Dairy Cattle.) 
ผู้เขียน: ธวัชชัย ตุ้ยหล้า และเมืองนนท์ เสาวคตภูมิ Online: 7 May 2018 เปิดแล้ว 274 ครั้ง
21-31

4
การประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม และสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมแพะพื้นเมืองภาคใต้ ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง(Estimation of Genetic Parameters and Genetic Correlations of Southern Indigenous Thai Goat in Trang Livestock Research and Breeding Center.) 
ผู้เขียน: สวัสดิ์ คงหนู,ดำรัส ชาตรีวงศ์ และสุวิทย์ อโนทัยสินทวี Online: 7 May 2018 เปิดแล้ว 326 ครั้ง
32-41

5
ผลของการใช้ข้าวโพดหมักและหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ต่อปริมาณและคุณภาพน้ำนม ในกระบือนมพันธุ์เมซานา(Effects of Corn Silage and Pakchong-1 Napier Grass as Roughage on Milk Production and Quality in Mehsana Dairy Buffaloes.) 
ผู้เขียน: พิเศษ แสดกระโทก และ ประมร เมืองพรม Online: 1 June 2018 เปิดแล้ว 733 ครั้ง
42-54

6
ผลการใช้ใบกระถินร่วมกับอาหารข้นที่มีต่อปริมาณและคุณภาพน้ำนมในกระบือพันธุ์เมซานา(Effects of Leucaena leucocephala Levels with Concentrate on Milk Production and Quality in Mehsana Dairy Buffalo.) 
ผู้เขียน: ประมร เมืองพรม,พิชิต ชุ่มเจริญ,สุวิช บุญโปร่ง และสายัณห์ ทัดศรี Online: 1 July 2018 เปิดแล้ว 329 ครั้ง
55-70

7
การเจริญเติบโต และคุณภาพซากบางประการของกระบือนมพันธุ์เมซานาขุนเพศผู้ที่ขุนในระยะสั้น(Growth Performance and Some Carcass Quality of Mehsana Riverine Buffalo Bulls in Short Time Fattening.) 
ผู้เขียน: พิเศษ แสดกระโทก และ เฉลิมพล มหามาตร Online: 1 July 2018 เปิดแล้ว 252 ครั้ง
71-85
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
การศึกษาความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือนม ลูกผสม และกระบือปลัก ในฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายกรมปศุสัตว์(A Study on Fertility of Riverine Buffaloes, Crossbred and Swamp Buffaloes in Network Farm of Department of Livestock development.) 
ผู้เขียน: ธิดา โคมแสงทอง และ กอบสุข ทองสอดแสง Online: 8 November 2018 เปิดแล้ว 273 ครั้ง
1-15