วารสารวิชาการ ปี 2560

ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของยีน IGF2 ต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกร (Association Analysis of IGF2 Gene with Productive Performance Traits in Pigs.) 
ผู้เขียน: ธวัชชัย แถวถาทำ และ ประภาส มหินชัย Online: 23 June 2017 เปิดแล้ว 193 ครั้ง
1-10

2
การศึกษาระบบการเลี้ยงขุนโคนมเพศผู้เพื่อผลิตเนื้อโควัยอ่อนคุณภาพสูง(Study of Fattening System in Male Dairy Calves for High Quality of Veal.) 
ผู้เขียน: ธวัชชัย แถวถาทำ และ นครินทร์ พริบไหว Online: 28 June 2017 เปิดแล้ว 107 ครั้ง
11-23

3
พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับการเจริญเติบโตและอายุเมื่อคลอดลูกครั้งแรก ของโคนมพันธุ์ทีเอ็มแซด(Genetic Parameter for Growth Performance and Age at First Calvingof Thai Milking Zebu Cattle.) 
ผู้เขียน: กรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์, มัทนียา สารกุล,ดนัย จัตวา,จิรายุส เข็มสวัสดิ์,ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี,และ ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ Online: 14 July 2017 เปิดแล้ว 52 ครั้ง
24-32

ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่