วารสารวิชาการ ปี 2560


ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของสุกรลูกผสมที่เกิดจากพันธุ์ลาร์จไวท์-แลนด์เรซ ระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และแคนาดา และปากช่อง 1(Reproductive performance of Largewhite-Landrace and Crossbred sows between Irish and Canadian Lines and Pak-chong 1 sows.) 
ผู้เขียน: วโรชา จำปารัตน์,โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา,และศรชัย คงสุข Online: 25 September 2017 เปิดแล้ว 903 ครั้ง
1-9

2
ผลของความถี่ในการรีดเก็บน้ำเชื้อต่อปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อในไก่เบตง และไก่แดง(Effects of semen collection frequency on semen quantity and quality in Betong Chicken and Dang chicken.) 
ผู้เขียน: สุนีย์ ตรีมณี และ วินิจ คำสังข์ Online: 25 September 2017 เปิดแล้ว 861 ครั้ง
10-16

3
สมรรถภาพการผลิตของเป็ดไข่พื้นเมืองพันธุ์นครปฐม (Productive performance of native Nakhonpathom breed layer duck .) 
ผู้เขียน: ดรุณี โสภา,ธีระชัย ช่อไม้,ปภาวรรณ สวัสดี,และ ประยงค์ สารมาศ Online: 25 September 2017 เปิดแล้ว 801 ครั้ง
17-22

4
สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากของโคเพศผู้ ระหว่างโคพันธุ์ตาก กับโคลูกผสมกบินทร์บุรี X ตาก(Production performance, Carcass quality of Male cattle between Tak cattle and Cross-bred (Tak X Kabinburi) cattle.) 
ผู้เขียน: พินิจ ร้อยศรี,ชำนาญ บุญมี,บุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต,และเอก วิทูรพงศ์ Online: 27 September 2017 เปิดแล้ว 654 ครั้ง
23-34

5
สมรรถภาพการผลิตไข่ของเป็ดไข่พันธุ์กากีแคมป์เบลล์ที่เลี้ยงบนกรงตับภายใต้สภาพการเลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี (Egg production performance of Khakicampbell ducks raised in individual battery cage at Suratthani Livestock Breeding and Research Center condition.) 
ผู้เขียน: ทวีศิลป์ จีนด้วง,บุญณรงค์ สุภาพ,สุนีย์ ตรีมณี,ปภาวรรณ สวัสดี และศิริพันธ์ โมราถบ Online: 24 October 2017 เปิดแล้ว 816 ครั้ง
35-41

6
ศึกษาสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซากของไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์ ภายใต้สภาพการเลี้ยงของเกษตรกรฟาร์มเครือข่ายในเขตภาคเหนือตอนล่าง(Study on Productive Performance and Carcass Characteristic of Lueng Hangkhao Kabin Chicken Breed under the conditions of Network Farm in the Lower North .) 
ผู้เขียน: วัฒนา เหล่าทอง,บุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต,ดรุณี โสภา,และธีระชัย ช่อไม้ Online: 24 October 2017 เปิดแล้ว 852 ครั้ง
42-52

7
การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากไก่ลูกผสมระหว่างโรดไทย – ตำห่วง(Study on Growth performances and carcass characteristics of crossbred between Thai Rhode and Tumhaung chicken.) 
ผู้เขียน: อนุสรณ์ ธิโนวงค์,อัญชลี เจือหอม,อัษฎาวุฒิ พันธะเสริม,จงรัตน์ ภูมิโคกรักษ์ และพิลาสลักษณ์ ปานประเสริฐ Online: 27 October 2017 เปิดแล้ว 392 ครั้ง
53-60

8
การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของแกะพันธุ์ดอร์เปอร์และพันธุ์ซานต้า อิเนส เพื่อพัฒนาพันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (Study on Productive Performance and Fertility for Genetic Improvement in Dorper and Santa-Ines Sheep in Lower Southern of Thailand.) 
ผู้เขียน: สาโรจน์ เดชะพันธ์ ,ธำรง ทองจำรูญ และถาวร ถมมาลี Online: 30 October 2017 เปิดแล้ว 380 ครั้ง
61-78

9
ประสิทธิภาพการผลิตแพะตามกิจกรรมศูนย์ผลิตและกระจายแพะพันธุ์ดี (Productive performance of goat raising in goat producing and extension project.) 
ผู้เขียน: สาโรจน์ เดชะพันธ์, ชัยวุฒิ อักษรรัตน์ และพนม สุขราษฎร์ Online: 31 October 2017 เปิดแล้ว 545 ครั้ง
79-109
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของยีน IGF2 ต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกร (Association Analysis of IGF2 Gene with Productive Performance Traits in Pigs.) 
ผู้เขียน: ธวัชชัย แถวถาทำ และ ประภาส มหินชัย Online: 23 June 2017 เปิดแล้ว 851 ครั้ง
1-10

2
การศึกษาระบบการเลี้ยงขุนโคนมเพศผู้เพื่อผลิตเนื้อโควัยอ่อนคุณภาพสูง(Study of Fattening System in Male Dairy Calves for High Quality of Veal.) 
ผู้เขียน: ธวัชชัย แถวถาทำ และ นครินทร์ พริบไหว Online: 28 June 2017 เปิดแล้ว 742 ครั้ง
11-23

3
พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับการเจริญเติบโตและอายุเมื่อคลอดลูกครั้งแรก ของโคนมพันธุ์ทีเอ็มแซด(Genetic Parameter for Growth Performance and Age at First Calvingof Thai Milking Zebu Cattle.) 
ผู้เขียน: กรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์, มัทนียา สารกุล,ดนัย จัตวา,จิรายุส เข็มสวัสดิ์,ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี,และ ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ Online: 14 July 2017 เปิดแล้ว 664 ครั้ง
24-32
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่