วารสารวิชาการ ปี 2559

ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการผสมติด และอัตราการฟักออกของเป็ดไข่บางปะกง ภายใต้สภาพการเลี้ยงของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์(Factors Affecting Fertility and Hatchability of Bang Pa Kong Laying Duck Raised under Nakornsawan Livestock Research Testing Station.) 
ผู้เขียน: บุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต,จันทร์แรม ศรีสุข และพินิจ ร้อยศรี Online: 29 July 2016 เปิดแล้ว 1,094 ครั้ง
1-14

2
ผลของยีนเมลาโนคอร์ติน-4 รีเซพเตอร์ต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกร(Effects of Melanocortin-4 Receptor Gene on Productive Performances in Pigs.) 
ผู้เขียน: ประภาส มหินชัย ,ธวัชชัย แถวถาทำ และธวัชชัย ตุ้ยหล้า Online: 29 July 2016 เปิดแล้ว 894 ครั้ง
15-26

3
ความหลากหลายของไก่พื้นเมืองไทยในพื้นที่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก(Thai native chickens diversity of Central Eastern and Western in Thailand.) 
ผู้เขียน: ดรุณี โสภา, ธีระชัย ช่อไม้,ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ และธนาทิพย์ สุวรรณโสภี Online: 29 July 2016 เปิดแล้ว 1,312 ครั้ง
27-37
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่