1. การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรตามแนวชายแดน ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)(A Study on Beef Cattle Potential Productivity of Farmers in Borderland of Northeast Thailand for Coming to ASEAN Economic Community. (AEC)) เปิดแล้ว 1,039 ครั้ง
  2. ความสัมพันธ์ระหว่างฮีโมโกลบินฟีโนไทป์กับการให้ผลผลิตและความทนทานต่อความร้อนของโคขาวลำพูน(Relationship between Haemoglobin Phenotypes and Productivity and Heat Tolerance of Khaolamphun Cattle.) เปิดแล้ว 809 ครั้ง
  3. สภาพการผลิต ต้นทุน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรรายย่อย ที่เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ (Productivity, Production Cost, Economic Return and Well-being Happiness of Smallholder Cattle Farmers in Surin and Buriram Provinces, Thailand.) เปิดแล้ว 1,250 ครั้ง