วารสารวิชาการ ปี 2557

ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
สมการทำนายน้ำหนักตัวกระบือปลักเพศเมียเมื่อโตเต็มวัย(Body Weight Prediction Equation from Body Measurement in Female Mature Swamp Buffalo.) 
ผู้เขียน: วัฒนา เหล่าทอง และรุจิรา ศรีจันทร์ Online: 15 July 2014 เปิดแล้ว 1,264 ครั้ง
1-9

2
การเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรขุนที่เกิดจากใช้พ่อพันธุ์ สุกรลูกผสมดูร็อค75% x เปียแตรง25% และสุกรพ่อพันธุ์ของฟาร์มเอกชน(Comparison of fattening pigs derived from Duroc75% x Peitrain25% crossbred and farmer’s terminal boar.) 
ผู้เขียน: ประภาส มหินชัย, ธวัชชัย ตุ้ยหล้าและสันติ แพ่งเม้า Online: 15 July 2014 เปิดแล้ว 2,168 ครั้ง
10-20
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
ค่าโลหิตวิทยาและค่าชีวเคมีในเลือดของกระบือปลักที่เป็นโรควัณโรค(Hematology and Blood Biochemical Profiles of Swamp Buffaloes with Infected Tuberculosis.) 
ผู้เขียน: ไพบูลย์ ศรีสิทธิยานนท์,นิกร สางห้วยไพร และสุวิช บุญโปร่ง Online: 10 February 2014 เปิดแล้ว 1,634 ครั้ง
1-15

2
ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตของกระบือปลักที่เลี้ยง ในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง(Genetic Parameters of Growth Traits of Swamp Buffaloes at Lamphayaklang Livestock Research and Breeding Center.) 
ผู้เขียน: กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ,ไพบูลย์ ศรีสิทธิยานนท์, นิกร สางห้วยไพร และสุวิช บุญโปร่ง Online: 10 February 2014 เปิดแล้ว 1,150 ครั้ง
16-27