เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่

  • ค่าการผสมพันธุ์และดัชนีการคัดเลือกของลักษณะการเจริญเติบโตในโคพันธุ์ตากที่จำแนกกลุ่มพันธุกรรมตามระดับสายเลือดต่างๆ (Estimated breeding value and index EBVs of growth traits in Tak beef cattle with genetic groups at various blood levels.)ผู้เขียน: เยาวลักษณ์ เลไพจิตร, เอก วิทูรพงศ์ และวุฒิพงษ์ อินทรธรรม Online: 19 September 2013 เปิดแล้ว 761 ครั้ง
  • 1-14

  • การคัดเลือกคู่ผสมพันธุ์เพื่อควบคุมอัตราเลือดชิดและผลตอบสนองทางพันธุกรรมที่เหมาะสมต่อลักษณะการเจริญเติบโตในฝูงปิดของโคพันธุ์ตาก(Mate selection for joint control of inbreeding and genetic response on growth traits in closed Tak cattle breeding herds .)ผู้เขียน: ประสิทธิ์ ยิ้มเกต เยาวลักษณ์ เลไพจิตร และวุฒิพงษ์ อินทรธรรม Online: 4 October 2013 เปิดแล้ว 626 ครั้ง
  • 15-35

  • ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อของแพะพื้นเมือง ลูกผสมสองสาย และลูกผสมสามสาย(Carcass and Meat Quality of Native, 2-Way Crosses and 3-Way Crosses Goats.)ผู้เขียน: พิภพ เกิดเมฆ, ทนงชัย ชัชวาลย์, ชัชวาล วิริยะสมบัติ,สุวิทย์ อโนทัยสินทวี Online: 11 October 2013 เปิดแล้ว 1,911 ครั้ง
  • 36-46

  • การวิเคราะห์พันธุกรรมของลักษณะการผลิตและการสืบพันธุ์ของแพะพื้นเมืองไทย(Genetic Analysis of Production and Reproduction Traits of Thai Native Goats)ผู้เขียน: พิภพ เกิดเมฆ แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ และสุวิทย์ อโนทัยสินทวี Online: 14 October 2013 เปิดแล้ว 892 ครั้ง
  • 47-56

  • อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือปลักที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง(Inbreeding Effect on Growth and Fertility Traits of Swamp Buffaloes Raising in Lamphayaklang Livestock Research and Breeding Center)ผู้เขียน: ศิริสุข ทรัพย์อนันต์ กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ นิกร สางห้วยไพร และสุวิช บุญโปร่ง Online: 14 October 2013 เปิดแล้ว 564 ครั้ง
  • 57-67