วารสารวิชาการ ปี 2556


ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
อิทธิพลของสายพันธุ์ที่มีต่อลักษณะซากและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของแกะขุน (Genotype Effect on Carcass Characteristic and Economic Return of Fattening Sheep.) 
ผู้เขียน: ชำนาญ บุญมี,พินิจ ร้อยศรี และคฑาวุธ ทะหล้า Online: 26 November 2013 เปิดแล้ว 740 ครั้ง
1-10

ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
ค่าการผสมพันธุ์และดัชนีการคัดเลือกของลักษณะการเจริญเติบโตในโคพันธุ์ตากที่จำแนกกลุ่มพันธุกรรมตามระดับสายเลือดต่างๆ (Estimated breeding value and index EBVs of growth traits in Tak beef cattle with genetic groups at various blood levels.) 
ผู้เขียน: เยาวลักษณ์ เลไพจิตร, เอก วิทูรพงศ์ และวุฒิพงษ์ อินทรธรรม Online: 19 September 2013 เปิดแล้ว 908 ครั้ง
1-14

2
การคัดเลือกคู่ผสมพันธุ์เพื่อควบคุมอัตราเลือดชิดและผลตอบสนองทางพันธุกรรมที่เหมาะสมต่อลักษณะการเจริญเติบโตในฝูงปิดของโคพันธุ์ตาก(Mate selection for joint control of inbreeding and genetic response on growth traits in closed Tak cattle breeding herds .) 
ผู้เขียน: ประสิทธิ์ ยิ้มเกต เยาวลักษณ์ เลไพจิตร และวุฒิพงษ์ อินทรธรรม Online: 4 October 2013 เปิดแล้ว 684 ครั้ง
15-35

3
ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อของแพะพื้นเมือง ลูกผสมสองสาย และลูกผสมสามสาย(Carcass and Meat Quality of Native, 2-Way Crosses and 3-Way Crosses Goats.) 
ผู้เขียน: พิภพ เกิดเมฆ, ทนงชัย ชัชวาลย์, ชัชวาล วิริยะสมบัติ,สุวิทย์ อโนทัยสินทวี Online: 11 October 2013 เปิดแล้ว 2,251 ครั้ง
36-46

4
การวิเคราะห์พันธุกรรมของลักษณะการผลิตและการสืบพันธุ์ของแพะพื้นเมืองไทย(Genetic Analysis of Production and Reproduction Traits of Thai Native Goats) 
ผู้เขียน: พิภพ เกิดเมฆ แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ และสุวิทย์ อโนทัยสินทวี Online: 14 October 2013 เปิดแล้ว 1,001 ครั้ง
47-56

5
อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือปลักที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง(Inbreeding Effect on Growth and Fertility Traits of Swamp Buffaloes Raising in Lamphayaklang Livestock Research and Breeding Center) 
ผู้เขียน: ศิริสุข ทรัพย์อนันต์ กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ นิกร สางห้วยไพร และสุวิช บุญโปร่ง Online: 14 October 2013 เปิดแล้ว 642 ครั้ง
57-67
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อสเต็กเนื้อโคเชียงใหม่บราวน์เพศผู้(Satisfaction Test of Consumers on Chiangmai Brown Bulls Steak.) 
ผู้เขียน: จิรวรรณ จุ้ยวัดเลา, สันติ แพ่งเม้า, ชาตรี ประทุม, และสมคิด พรหมมา Online: 6 February 2013 เปิดแล้ว 1,842 ครั้ง
1-7

2
สมรรถภาพการผลิตกระบือนมพันธุ์เมซานีที่เลี้ยงในสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์(Production Performance of Mehsani River Buffalo under Buriram Livestock Research and Testing Station Condotions.) 
ผู้เขียน: ศรุต วงษ์ขันธ์,พิเศษ แสดกระโทก,ประมร เมืองพรม,ฉลองชัย ชุ่มชื่น,พิชิต ชุ่มเจริญ, และสุวิช บุญโปร่ง Online: 6 February 2013 เปิดแล้ว 857 ครั้ง
8-30

3
ความสัมพันธ์ระหว่างฮีโมโกลบินฟีโนไทป์กับการให้ผลผลิต ค่าสรีรวิทยาและค่าทางชีวเคมี ของเลือดในกระบือปลักไทย(Relationships between Haemoglobin Phenotypes and Productivity, Physiological and Blood Biochemical Profiles in Thai Swamp Buffaloes.) 
ผู้เขียน: สุวิช บุญโปร่ง,วรรณสิงห์ หงษ์คำ, ชำนาญ ดงปาลี, จตุพร หนูสุด และอาภัสสรา ชูเทศะ Online: 6 February 2013 เปิดแล้ว 938 ครั้ง
31-45

4
ความสัมพันธ์ของยีนเครียดต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรพันธุ์เปียแตรงและลูกผสมเปียแตรง(Association of the Halothane Gene with Productive Performances of Pietrain and Crossbred Pietrain Pigs.) 
ผู้เขียน: ธวัชชัย แถวถาทำ, ธวัชชัย ตุ้ยหล้า,และประภาส มหินชัย Online: 6 February 2013 เปิดแล้ว 1,382 ครั้ง
46-55

5
การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์ (29) การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์นครสวรรค์ 1(DLD Landrace Swine Establishment. (29) Nakhonsawan 1 Landrace Swine Establishment.) 
ผู้เขียน: ชำนาญ บุญมี สกุล ผลารักษ์ และเกียรติศักดิ์ รังผึ้ง Online: 27 February 2013 เปิดแล้ว 922 ครั้ง
56-65

6
ลักษณะซาก และองค์ประกอบเนื้อ ของกวางรูซ่า แซมบ้า-รูซ่า และเนื้อทราย (Carcass characteristics and meat quality of Rusa, Sambar-Rusa Crossbred and Hog deer.) 
ผู้เขียน: สรรทยา อินทจินดา สุวิทย์ อโนทัยสินทวี จงเจษฏ์ ศรีกระจ่าง Online: 18 March 2013 เปิดแล้ว 1,244 ครั้ง
66-79