เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่

 • อิทธิพลของสายพันธุ์ที่มีต่อลักษณะซากและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของแกะขุน (Genotype Effect on Carcass Characteristic and Economic Return of Fattening Sheep.) 
  ผู้เขียน: ชำนาญ บุญมี,พินิจ ร้อยศรี และคฑาวุธ ทะหล้า Online: 26 November 2013 เปิดแล้ว 393 ครั้ง
 • 1-10

  เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
  หน้าที่

 • ค่าการผสมพันธุ์และดัชนีการคัดเลือกของลักษณะการเจริญเติบโตในโคพันธุ์ตากที่จำแนกกลุ่มพันธุกรรมตามระดับสายเลือดต่างๆ (Estimated breeding value and index EBVs of growth traits in Tak beef cattle with genetic groups at various blood levels.) 
  ผู้เขียน: เยาวลักษณ์ เลไพจิตร, เอก วิทูรพงศ์ และวุฒิพงษ์ อินทรธรรม Online: 19 September 2013 เปิดแล้ว 429 ครั้ง
 • 1-14

 • การคัดเลือกคู่ผสมพันธุ์เพื่อควบคุมอัตราเลือดชิดและผลตอบสนองทางพันธุกรรมที่เหมาะสมต่อลักษณะการเจริญเติบโตในฝูงปิดของโคพันธุ์ตาก(Mate selection for joint control of inbreeding and genetic response on growth traits in closed Tak cattle breeding herds .) 
  ผู้เขียน: ประสิทธิ์ ยิ้มเกต เยาวลักษณ์ เลไพจิตร และวุฒิพงษ์ อินทรธรรม Online: 4 October 2013 เปิดแล้ว 368 ครั้ง
 • 15-35

 • ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อของแพะพื้นเมือง ลูกผสมสองสาย และลูกผสมสามสาย(Carcass and Meat Quality of Native, 2-Way Crosses and 3-Way Crosses Goats.) 
  ผู้เขียน: พิภพ เกิดเมฆ, ทนงชัย ชัชวาลย์, ชัชวาล วิริยะสมบัติ,สุวิทย์ อโนทัยสินทวี Online: 11 October 2013 เปิดแล้ว 901 ครั้ง
 • 36-46

 • การวิเคราะห์พันธุกรรมของลักษณะการผลิตและการสืบพันธุ์ของแพะพื้นเมืองไทย(Genetic Analysis of Production and Reproduction Traits of Thai Native Goats) 
  ผู้เขียน: พิภพ เกิดเมฆ แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ และสุวิทย์ อโนทัยสินทวี Online: 14 October 2013 เปิดแล้ว 509 ครั้ง
 • 47-56

 • อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือปลักที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง(Inbreeding Effect on Growth and Fertility Traits of Swamp Buffaloes Raising in Lamphayaklang Livestock Research and Breeding Center) 
  ผู้เขียน: ศิริสุข ทรัพย์อนันต์ กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ นิกร สางห้วยไพร และสุวิช บุญโปร่ง Online: 14 October 2013 เปิดแล้ว 354 ครั้ง
 • 57-67

  เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
  หน้าที่

 • ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อสเต็กเนื้อโคเชียงใหม่บราวน์เพศผู้(Satisfaction Test of Consumers on Chiangmai Brown Bulls Steak.) 
  ผู้เขียน: จิรวรรณ จุ้ยวัดเลา, สันติ แพ่งเม้า, ชาตรี ประทุม, และสมคิด พรหมมา Online: 6 February 2013 เปิดแล้ว 900 ครั้ง
 • 1-7

 • สมรรถภาพการผลิตกระบือนมพันธุ์เมซานีที่เลี้ยงในสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์(Production Performance of Mehsani River Buffalo under Buriram Livestock Research and Testing Station Condotions.) 
  ผู้เขียน: ศรุต วงษ์ขันธ์,พิเศษ แสดกระโทก,ประมร เมืองพรม,ฉลองชัย ชุ่มชื่น,พิชิต ชุ่มเจริญ, และสุวิช บุญโปร่ง Online: 6 February 2013 เปิดแล้ว 474 ครั้ง
 • 8-30

 • ความสัมพันธ์ระหว่างฮีโมโกลบินฟีโนไทป์กับการให้ผลผลิต ค่าสรีรวิทยาและค่าทางชีวเคมี ของเลือดในกระบือปลักไทย(Relationships between Haemoglobin Phenotypes and Productivity, Physiological and Blood Biochemical Profiles in Thai Swamp Buffaloes.) 
  ผู้เขียน: สุวิช บุญโปร่ง,วรรณสิงห์ หงษ์คำ, ชำนาญ ดงปาลี, จตุพร หนูสุด และอาภัสสรา ชูเทศะ Online: 6 February 2013 เปิดแล้ว 591 ครั้ง
 • 31-45

 • ความสัมพันธ์ของยีนเครียดต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรพันธุ์เปียแตรงและลูกผสมเปียแตรง(Association of the Halothane Gene with Productive Performances of Pietrain and Crossbred Pietrain Pigs.) 
  ผู้เขียน: ธวัชชัย แถวถาทำ, ธวัชชัย ตุ้ยหล้า,และประภาส มหินชัย Online: 6 February 2013 เปิดแล้ว 624 ครั้ง
 • 46-55

 • การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์ (29) การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์นครสวรรค์ 1(DLD Landrace Swine Establishment. (29) Nakhonsawan 1 Landrace Swine Establishment.) 
  ผู้เขียน: ชำนาญ บุญมี สกุล ผลารักษ์ และเกียรติศักดิ์ รังผึ้ง Online: 27 February 2013 เปิดแล้ว 573 ครั้ง
 • 56-65

 • ลักษณะซาก และองค์ประกอบเนื้อ ของกวางรูซ่า แซมบ้า-รูซ่า และเนื้อทราย (Carcass characteristics and meat quality of Rusa, Sambar-Rusa Crossbred and Hog deer.) 
  ผู้เขียน: สรรทยา อินทจินดา สุวิทย์ อโนทัยสินทวี จงเจษฏ์ ศรีกระจ่าง Online: 18 March 2013 เปิดแล้ว 589 ครั้ง
 • 66-79