1. ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการและลักษณะซากของสุกรขุน 3 สายพันธุ์ ที่เกิดจากพ่อสุกรพันธุ์ดูร็อคสายพันธุ์อเมริกากับแม่ลูกผสม แลนด์เรซ -ลาร์จไวท์ สายพันธุ์นอร์เวย์และอเมริกา Some Economic trait and Carcass Characteristics of Three-breed Cross of Amarica Boar Crossed with Norwegian and American Landrace -Largewhite Sows เปิดแล้ว 3,701 ครั้ง
 2. การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์ปากช่อง 1 ในรุ่นที่ 4 และในรุ่นที่ 5 Study on variation of Economic traits of the 4th and 5th generation of Pak-Chong 1 Landrace. เปิดแล้ว 737 ครั้ง
 3. การเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรขุนที่ใช้พ่อสุดท้ายเป็นพันธุ์ดูร็อค และปากช่อง 2 Comparison of fattening pigs from terminal Duroc and Pak-chong-2 boars เปิดแล้ว 673 ครั้ง
 4. ค่าอัตราพันธุกรรม และสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจของแพะพื้นเมืองภาคใต้ Heritability and genetic correlations of Some Economic traits of Southern Thai Indigenous Goats เปิดแล้ว 1,953 ครั้ง
 5. สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมือง 4 พันธุ์ ภายใต้สภาพการจัดการแบบเดียวกัน Growth performance of 4 breeds of Thai indigenous chickens under the same conditions เปิดแล้ว 1,640 ครั้ง
 6. สมการคาดคะเนเปอร์เซ็นต์เนื้อแดง และเปอร์เซ็นต์ซากของสุกรขุน Equation for Prediction of Lean Composition of fattening pig. เปิดแล้ว 1,854 ครั้ง
 7. คุณค่าความแตกต่างการเจริญเติบโตของลูกที่เกิดจากพ่อพันธุ์กระบือภายในและภายนอกฝูงกรมปศุสัตว์1 (Expected Progeny Difference for Growth Traits between DLD and Other Swamp Buffaro Sire1.) เปิดแล้ว 631 ครั้ง
 8. ผลตอบแทนจากพันธุกรรมสุกรพันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ในการผลิตสุกรขุนของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี (Benefits from DLD Genetics in Fattening Swine Production Of Swine Farm in Rajchaburee Province.) เปิดแล้ว 1,505 ครั้ง
 9. เพิ่มประสิทธิภาพสุกรขุนของเกษตรกรด้วยสุกรพ่อพันธุ์ดูร็อคของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก (Increasing Efficiency of Fattening pigs in Private Farm by Using The Duroc of Tak Livestock and Breeding Center.) เปิดแล้ว 810 ครั้ง
 10. กราฟทางพันธุกรรมและความคงทนของการให้นม ในโคนมไทยฟรีเชี่ยน (Genetic Lactation Curve and Persistency of Milk Yield in Thai Friesian Dairy Cattle.) เปิดแล้ว 1,185 ครั้ง
 11. ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของขนาดครอกระหว่างครอกแรกกับครอกถัดไป ในสุกรพันธุ์แลนด์เรซและลาร์จไวท์ (Genetic Relationships of Litter Size between First and Later Parities in Landrace and Large White Sows.) เปิดแล้ว 677 ครั้ง
 12. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม ของการผลิตโคกบินทร์บุรีของเกษตรกรฟาร์มเครือข่าย (Socio-economic Impact on Kabinburi Beef Cattle under Contracted Farm Condition.) เปิดแล้ว 986 ครั้ง
 13. อิทธิพลของลักษณะพันธุกรรม Malignant Hyperthermia ต่อลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุ์เปียแตรง (Effects of Malignant Hyperthermia Genotype on Economic Traits of Pietrain Pigs.) เปิดแล้ว 18 ครั้ง
 14. ความสัมพันธ์ของยีน Bovine Sterol Regulatory Element Binding Protein-1 (SREBP-1) และลักษณะองค์ประกอบกรดไขมันของซากโคพื้นเมืองไทย (Relationship between SREBP-1 Gene and Fatty Acid Profile Traits of Thai Indigenous Cattle.) เปิดแล้ว 794 ครั้ง
 15. ความสัมพันธ์ของยีน Stearoyl-CoA Desaturase (SCD 1) และลักษณะองค์ประกอบกรดไขมันของเนื้อโคพื้นเมืองไทย (Relationship between SCD 1 Gene and Fatty Acid Profile Traits of Thai Indigenous Cattle.) เปิดแล้ว 689 ครั้ง
 16. ศึกษาลักษณะซากแพะเนื้อลูกผสมบอร์ ระดับสายเลือด 50, 62.5 และ 75 เปอร์เซ็นต์ จากสภาพการเลี้ยงขุนโดยการตอนและไม่ตอน (Study on Carcass Characteristic of 50, 62.5 and 75 % Boer Crossbred Goat under Feedlot Condition by Castrated and Intact Male.) เปิดแล้ว 3,125 ครั้ง