1. ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์พะเยาเพื่อผลิตแม่พันธุ์ลูกผสมสองสาย ของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา และในสภาพฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย(Productive performances of Phayao Landrace for produced crossbred sows of Phayao Research and Breeding Station and network farm environment.)

  [tippy title=”รายละเอียดอื่นๆ” header=”on”]

  [/tippy]


 2. สมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่ในไก่พันธุ์โรดไอแลนด์เรดและไทยพลีมัทร็อค(Egg Production Performance of Rhode Island Red and Thai Plymouth Rock)

  [tippy title=”รายละเอียดอื่นๆ” header=”on”]

  [/tippy]


 3. สมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากของโคเชียงใหม่บราวน์เพศผู้(Growth Performance and Carcass Characteristics of Chiangmai Brown Bulls.)

  [tippy title=”รายละเอียดอื่นๆ” header=”on”]

  [/tippy]


 4. สภาพการเลี้ยงกระบือและความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงกระบือในจังหวัดสระบุรี (Situation in Raising Buffaloes and Satisfaction of Local Farmers in Saraburi Province.)

  [tippy title=”รายละเอียดอื่นๆ” header=”on”]

  [/tippy]


 5. ความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคของเกษตรกรในอำเภอ แก่งคอยและวังม่วง จังหวัดสระบุรี(Need for Extension on Beef Cattle Raising of Farmers in Saraburi Province: The Case Studies in Kaeng Khoi and Wang Maung Districts.)

  [tippy title=”รายละเอียดอื่นๆ” header=”on”]

  [/tippy]


 6. ค่าทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจหลังจากการคัดเลือก 5 รุ่นในสุกรพันธุ์ปากช่อง 5(Genetic Parameters of Selection for Economic Traits Over Five Generations of Pakchong 5 Swine.)

  [tippy title=”รายละเอียดอื่นๆ” header=”on”]

  [/tippy]


 7. สภาพการผลิตกระบือและความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการผลิตพืชอาหารสัตว์ ภายใต้โครงการวิจัยและกระจายพันธุ์กระบือของเกษตรกรเครือข่าย(Situation of Buffaloes Production and Farmer Satisfaction on forage Extensions under Research and distribution Buffalo network farm.)

  [tippy title=”รายละเอียดอื่นๆ” header=”on”]

  [/tippy]


 8. อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ในโคพันธุ์บราห์มัน ที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง(Inbreeding Effect on Growth and Fertility Traits of Brahman Cattle Raising in Tabkwang Livestock Research and Breeding Center.)

  [tippy title=”รายละเอียดอื่นๆ” header=”on”]

  [/tippy]