เกี่ยวกับ e-journal

e-journal สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เป็นวารสารอิเล็คทรอนิกส์ราย 4 เดือน(มกราคม-เมษายน,พฤษภาคม-สิงหาคม, กันยายน – ธันวาคม) วารสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การจัดการ อาหารสัตว์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง e-journal สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ยินดีรับผลงานวิชาการของท่านมาเผยแพร่โดยไม่จำกัดหน่วยงานทั้งภายในและภาย นอกกรมปศุสัตว์ โดยผลงานทางวิชาการทุกเรื่องที่ได้รับการเผยแพร่จะต้องผ่านการพิจารณาจากกอง บรรณาธิการ และผู้ตรวจอ่านภายนอก

กองบรรณาธิการ
e-journal สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

กองบรรณาธิการของ e-journal สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ประกอบด้วยคณะกรรมการวิชาการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และผู้ตรวจอ่านภายนอกที่ได้รับเชิญจากกองบรรณาธิการ ดังรายละเอียดดังนี้

สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

1.การเขียนรายงานผลการวิจัยและวิชาการ


2.การเขียนรายงานผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

3.ตัวอย่างบทคัดย่อ

4.ตัวอย่าง Abstr

5.รูปแบบในเอกสาร

บุคลากรของสำนักพันธุ์สัตว์มีสถานภาพเป็นสมาชิกของ e-journal สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์โดยตำแหน่งหน้าที่
ผู้สนใจเป็นสมาชิก e-journal สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ โปรดแจ้งความจำนงเป็นจดหมายหรือกรอกใบสมัครถึง กองบรรณาธิการ ตามแบบฟอร์ม

เลขาคณะกรรมการวิชาการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-6534444 ต่อ 3223
e-mail: research-ahd@dld.go.th

  1. 13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐาน จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) >>>อ่านวิธีติดตั้งฟอนต์
  2. PDFCreator V.1.4.3 โปรแกรมแปลงไฟล์เป็น PDF (หาดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่ http://www.pdfforge.org/download)