การเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรขุนที่ใช้พ่อสุดท้ายเป็นพันธุ์ดูร็อค และปากช่อง 2
Comparison of fattening pigs from terminal Duroc and Pak-chong-2 boars
สัมฤทธิ์ แสนบัว, วิศาล ศรีสุริยะ, วโรชา จำปารัตน์