ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์พะเยาเพื่อผลิตแม่พันธุ์ลูกผสมสองสาย ของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา และในสภาพฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Productive performances of Phayao Landrace for produced crossbred sows of Phayao Research and Breeding Station and network farm environment
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): วัฒนา เหล่าทอง1/    ชัยณรงค์ วงค์สรรศรี1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Wattana Laothong1/    Chainarong Wongsunsri 1/
Online: 20 July 2012
หน้าบทความ:  1-12
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพการผลิต, สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์พะเยา, ฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย

บทคัดย่อ

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต ของสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์พะเยา (นอร์เวย์-แคนาดา : NC) เพื่อผลิตพันธุ์สุกรลูกผสมสองสาย ในสถานที่เลี้ยง 2 แห่ง คือ ฟาร์มสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยาและฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย ทำการคัดเลือกลูกสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์พะเยาเพศเมีย จำนวน 60 ตัว แบ่งเลี้ยง 2 แห่งๆ ละ 30 ตัว เริ่มทดสอบพันธุ์ตั้งแต่น้ำหนัก 30 กิโลกรัมและสิ้นสุดที่ 90 กิโลกรัม ทำการคัดเลือกสุกรเป็นแม่พันธุ์แห่งละ 25 ตัว และผสมข้ามพันธุ์ด้วยสุกรพ่อพันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์นอร์เวย์ บันทึกข้อมูลทางด้านการสืบพันธุ์ ระหว่างปี 2549-2551 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Least square analysis ผลการทดสอบพบว่า อัตราการเจริญเติบโตของสุกรที่เลี้ยงในฟาร์มสถานีฯพะเยาดีฟาร์มเครือข่ายอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.01) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 798.28±8.87 และ 759.01±8.87 กรัม/วัน ตามลำดับ แต่สุกรที่เลี้ยงในฟาร์มสถานีฯพะเยามีพื้นที่หน้าตัดเนื้อสันน้อยกว่าฟาร์มเครือข่ายอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.01) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  32.92±0.54 และ 35.24±0.54ตร.ซม.ตามลำดับ ส่วนลักษณะประสิทธิภาพการใช้อาหาร ความหนาของไขมันหลัง ความยาวลำตัว และความแข็งแรงของขา พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อทำการเปรียบเทียบลักษณะการให้ผลผลิตของแม่สุกรแลนด์เรซสายพันธุ์พะเยาที่เลี้ยงในสถานีฯ และในฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย พบว่าแม่สุกรแลนด์เรซสายพันธุ์พะเยา ที่เลี้ยงในฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายมีระยะห่างระหว่างครอกน้อยกว่าที่เลี้ยงในสถานีฯ อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) นอกจากนี้พบว่า จำนวนลูก/แม่/ปี ของแม่สุกรแลนด์เรซสายพันธุ์พะเยาที่เลี้ยงในฟาร์มเครือข่าย มีจำนวนมากกว่าที่เลี้ยงในสถานีฯ  (16.40±0.58 และ 18.18±0.53 ตัว/แม่/ปี) อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) แต่ในขณะที่น้ำหนักตัวเมื่อหย่านมที่ 4 สัปดาห์ของลูกสุกรที่เลี้ยงในฟาร์มของเกษตรกรเครือข่ายมีค่าน้อยกว่า (P<0.01) ที่เลี้ยงในฟาร์มของสถานีฯ สำหรับลักษณะอายุเมื่อผสมพันธุ์ครั้งแรก  จำนวนลูกแรกคลอด จำนวนลูกแรกคลอดมีชีวิต น้ำหนักแรกคลอด/ครอก น้ำหนักแรกคลอด/ตัว จำนวนลูกหย่านม 4 สัปดาห์ น้ำหนักหย่านม 4 สัปดาห์/ครอก ของสถานีฯพะเยา และ ฟาร์มเครือข่ายไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ผลการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตของสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์พะเยา ในฟาร์มของสถานีฯ และฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์พะเยา มีประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายได้เป็นอย่างดี

Abstract

The purpose of the experiment was to compare productive performance of Payao Landrace (Norwegian -Canadian Landrace : NC) for producing crossbred sows, between two place;Payao Livestock Research and Breeding Station (PY) and network farm in Chiangrai Province (CR). Sixty female NC piglets were divided in to 2 groups. Thirty pigs were allocated into each place. The performance data were measured from 30 to 90 kg. Only twenty-five NC gilts were selected in each group to mate with Norwegian Large White boar to produce crossbred piglets. The data were collected during 2003-2005 and were analyzed by least square analysis method. Pigs raised at PY had significantly (P<0.01) means ADG more than CR group (798.28±8.87 vs 759.01±8.87 g/day). Pigs raised at PY had significantly (P<0.01) loin eye area (LEA) less than pigs raised at CR (32.92±0.54 and 35.24±0.54 cm2). However, feed conversion ratio (FCR), back fat thickness (BF), body length (BL) and strangeness of the leg were not significant different between two groups. The resulso showed that the farrowing interval (FI) of sow raised at CR significantly higher than sow raised at PY. However, number of weaning piglets per sow per years (PSY) for CR were significantly higher than PY group (16.40±0.58 and 18.18±0.53 pigs, P<0.05). The litter weaning weight (LWWT) of piglets from sow raised at CR lower than piglets from sow raised at PY. In addition the results showed that means of age at first service (AFS), number of pigs born (NB), litter birth weight (LBW), average weaning weight (AWWT), number of pigs weaned (NW) were not different between two groups. The results suggested that Payao Landrace sow showed a good productive performance in network farm environment.


1/ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา อำเภอเมือง จังหวัด พะเยา โทร/โทรสาร 0-5446-6080