ค่าทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตและสหสัมพันธ์กับการให้ผลผลิตน้ำนมในโคนมไทยฟรีเชี่ยน
(Genetic Parameters of Body Weight Traits and Their Association with Milk Yield in TF dairy cattle.)
วิชัย ทิพย์วงค์, จเร กลิ่นกล่อม