ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะพื้นเมืองภาคใต้
(Factors Affecting Growth Performance of Southern Thai indigenous Goats.)
สวัสดิ์ คงหนู, ดำรัส ชาตรีวงศ์, ถาวร ถมมาลี