ปัจจัยที่มีอิทธิพลและค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะจำนวนวันก่อนคลอดลูกในแม่กระบือปลัก
(Factors Affecting Days to Calving and Heritability of Days to Calving of Swamp Buffalo.)
ฉลองชัย ชุ่มชื่น, โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา และ อัญชลี ณ เชียงใหม่