ประสิทธิภาพการผลิตของสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์เยอรมัน-ไอร์แลนด์เพื่อผลิตสุกรลูกผสมสองสายของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่และในสภาพฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย (Productive performance of German-Irish Landrace for produced crossbred sows of Chiangmai Livestock Research and Breeding Center and network farm environment.)
นายธวัชชัย ตุ้ยหล้า และนายประภาส มหินชัย