การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุ์ปากช่อง 2 (Study on Homogeneity of Variance of Economic Traits of Pakchong 2 Swine.)
นางวโรชา จำปารัตน์ นายกมล ฉวีวรรณ และนายวิศาล ศรีสุริยะ