ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์นอร์เวย์-แลนด์เรซสายพันธุ์จีไอของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่ในสภาพฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายสุกร (Productive performance of Norwegian Large White – GermanIrish Landrace crossbred sow of Phrae Livestock Research and Testing Station in network farm environment.)
นายศุภฤกษ์ สายทอง และนายทศนาถ สำเนียง