ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อช่วงห่างการให้ลูก และอัตราการเจริญเติบโตก่อนหย่านมของลูกกระบือ
(Factors Affecting on Calving Interval of Buffalo Dams and Average Daily Gain of Calves.)
โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา, ฉลองชัย ชุ่มชื่น, อัญชลี ณ เชียงใหม่