การเจริญเติบโตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ของเป็ดเทศที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมผักกระเฉด (Growth Performance and Economic Return of Muscovy Duck Fed on Water Mimosa Diet.)
นายชัยวุฒิ อักษรรัตน์ นายวินัย วารี และนายชัชวาล วิริยะสมบัติ