ความสัมพันธ์ของยีน MC4R ต่อลักษณะทางเศรษฐกิจในสุกร (Association of the Melanocortin-4 Receptor (MC4R) with Economic Traits in Pigs.)
นายกมล ฉวีวรรณ นายวิศาล ศรีสุริยะ นางวโรชา จำปารัตน์ และแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์