การปรับปรุงพันธุ์สุกรในฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายกรมปศุสัตว์ 1.การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมในสุกร (Breeding Improvement of swine in DLD Network Farms 1.Estimation of genetic parameters for economic traits in swine.)
แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ สาธิต อยู่ยืน ไพจิตร อินตรา และวโรชา จำปารัตน์