ความสัมพันธ์ระหว่างฮีโมโกลบินฟีโนไทป์กับการให้ผลผลิตของโคขาวลำพูน
(Relationship between Haemoglobin Phenotypes and Productivity of Khaolamphun Cattle.)
ชำนาญ ดงปาลี, สว่าง อังกุโร, สุวิช บุญโปร่ง และ อาภัสสรา ชูเทศะ